_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุนโครงการอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556 เวลา 11.00 น. ที่โรงแรมคาทีน่า อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2556 โดยมี นายวิรัช พาที ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต รวมถึงคณะกรรมการจัดการอบรม และผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วม
นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ทางสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต กำหนดให้มีการอบรม โครงการอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา และทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาโครงการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ให้แก่บุคลากรในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ภูเก็ต เพื่อนำมาใช้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา อีกทั้งเพื่อความเป็นเลิศของสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2556 และเพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2553-2557) ที่กำหนดให้มีการสร้าง และพัฒนานักกีฬาอย่างมีระบบ เพิ่มขีดสมรรถนะของนักกีฬาอย่างครบวงจร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระดับชุมชน โรงเรียน องค์กรกีฬาในการสร้างพัฒนานักกีฬาที่มีศักยภาพ และขีดสมรรถนะสูงในแต่ละชนิดกีฬาต่างๆ โดยให้มีการถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคทางการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และเทคโนโลยีการกีฬาในรูปแบบต่างๆ แก่ เด็ก เยาวชน บุคลากรทางการกีฬา และประชาชนอย่างทั่วถึง และเพียงพอ อย่างไรก็ตาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นคุณูปการแก่สังคมกีฬาของจังหวัดภูเก็ตในระยะยาวต่อไป ซึ่งทางสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ตจะให้ความร่วมมือกับวงการกีฬาในทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันวงการกีฬาของจังหวัดภูเก็ตสู่ความเป็นเลิศให้ได้ และเชื่อว่าโครงการเช่นนี้คงจะเกิดขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง นักกีฬาได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง และในโอกาสนี้ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้โครงการในครั้งนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดี.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 320 ครั้ง
วันที่ 26 สิงหาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:08:19:PM