_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชน
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่ห้องราไวย์ อาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ โดยงบอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 โดยมี นางกาญจนา ทรงยศ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพปัญหาเศรษฐกิจ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ที่หารายได้ระหว่างเรียน ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน อบจ.ภูเก็ต ประจำปี 2561 จึงได้จัดอบรมวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมความรู้และทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจ เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภาคครัวเรือน การจัดอบรมครั้งนี้ มีทั้งหมด 4 หลักสูตร หลักสูตรละ 2 รุ่น รุ่นละ 25 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน ซึ่งจะอบรมในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 7-8 และ 14-15 กรกฎาคม 2561 กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจ โดยประกอบด้วย หลักสูตรขนมอบยอดนิยม จำนวน 50 คน หลักสูตร IT Camp จำนวน 50 คน หลักสูตรมัคคุเทศก์น้อย ซึ่งเป็นนักเรียนในระดับชั้น ม.4-5 จากโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จำนวน 50 คน และหลักสูตรชุดนอนวัยรุ่น จำนวน 50 คน นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ในปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของไทย พบว่าเกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจตกต่ำ ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลเชื่อมโยงต่อการดำรงชีวิตของภาคครัวเรือนทำให้ประสบปัญหาทางด้านรายได้ไม่แน่นอน ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต เกิดภาระหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ กลไกหนึ่งที่สนับสนุนให้ภาคครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน คือ การเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ ในกระบวนการเรียนรู้ในการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภาคครัวเรือน โดยการพัฒนาดังกล่าวสามารถพัฒนาภาคครัวเรือนให้มีรายได้เพียงพอ พึ่งพาตนเองได้ และยังเป็นการเสริมสร้างอาชีพที่เหมาะสมสอดคล้องกับความถนัดของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้และทักษะในการอบรมแต่ละหลักสูตรที่ได้รับจากการฝึกอบรม คงจะจุดประกายให้ทุกท่านมีการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ตลอดจนยกมาตรฐานอาชีพให้สูงขึ้น

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 195 ครั้ง
วันที่ 09 กรกฎาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:20:02:PM