_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น จ.ภูเก็ต เพื่อคัดเลือกกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 เวลา 13.30 น. นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เพื่อคัดเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์กรจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยมี นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้นำท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต
นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ได้คัดเลือกประชาคมท้องถิ่นเป็นกรรมการ 3 คณะ คือ คัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนา อบจ.ภูเก็ต คัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการในคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต รวมถึงคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต สำหรับคณะกรรมการพัฒนา อบจ.ภูเก็ต ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสัมพันธ์ เผ่าวนิช, นายบุญเลิศ พรหมบุตร และนายเจษฎา แนบเนียร คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต ได้แก่ นายจรัญ เกล้านพรัตน์, นายอุดม สมบูรณ์ และนายบุญเลิศ พรหมบุตร ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน และจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทำหรือจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต ได้แก่ นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ และนายเจษฎา แนบเนียร มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 470 ครั้ง
วันที่ 19 กันยายน 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 19:23:04:PM