_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2559
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสัญญา ศรีเมือง สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2559 ในโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน” โดย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี ภาคส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม
ด้วยจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับชมรมอ๊ามภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม 2559 เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวภูเก็ต ซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธียกเสาโกเต้ง ในวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559 เริ่มเวลาประมาณ 17.00 น. ณ อ๊าม (ศาลเจ้า) ต่างๆ ที่ร่วมประเพณีถือศีลกินผักในจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันอาทิตย์ ที่ 2 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน การออกเยี่ยมอ๊าม (ศาลเจ้า) ไหว้พระ 9 วัน 9 อ๊าม และร่วมรับประทานอาหารกับคณะกรรมการอ๊าม (ศาลเจ้า) ต่างๆ ของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และคณะ ระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม 2559 การจำหน่ายอาหารเจ ในช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณอ๊าม (ศาลเจ้า) ต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ อ๊าม (ศาลเจ้า) ต่างๆ มีการประกอบพิธีกรรม ระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม 2559 อาทิ พิธีโขกุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาอ๊าม) พิธีป้ายฉิดแซ (พิธีบูชาดาว) พิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต) พิธีอาบน้ำมัน พิธีขึ้นบันไดมีด พิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ) พิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์) เป็นต้น

ทั้งนี้ ในทุกๆ ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้สนับสนุนกิจกรรมของศาลเจ้าในงานประเพณีถือศีลกินผักมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปี พ.ศ.2559 (งบประมาณปี 2560) อบจ.ภูเก็ต ได้อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับมูลนิธิเทพราศี เป็นเงิน 1,530,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อข้าวสารและน้ำมันสำหรับประกอบอาหาร (อาหารเจ) ของศาลเจ้า ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการรปรุงอาหารเพื่อต่อยอดกิจกรรมปรุงอาหารสู่สายตานักท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีสวดมนต์ (ส่งเก๊ง) ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปีให้อยู่คู่กับจังหวัดภูเก็ต รวมถึงเพื่อเผยแพร่การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมของชาวภูเก็ต ตลอดจนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น.


ข่าวโดย : Webmaster
อ่าน 255 ครั้ง
วันที่ 15 กันยายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:40:18:AM