_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2558
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมการโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมี นายวินิจ หงส์อติกุล เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายประดิษฐ์ แสงจันทร์, นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล และนางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาเรื่องกิจกรรมและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) เปิดกรวยดอกไม้ กล่าวอาเศียรวาท พลังสตรีร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา รวมถึงกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ หัวข้อ “รู้ทันโรคภัยกับคุณแม่ยุคใหม่” โดย แพทย์โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “แม่ดีเด่น ประจำปี 2558” การแสดงของกลุ่มตัวแทนสตรีในแต่ละอำเภอ โดยกลุ่มเป้าหมายของผู้มาร่วมงานในปีนี้ จำนวน 1,200 คน สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่น ประเภทแม่ผู้มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร คุณสมบัติคัดเลือกจากแม่ที่มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพและให้การเลี้ยงดูบุตรด้วยความเสียสละ อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรัก ความเอาใจใส่ ทำให้ลูกได้รับการศึกษา มีความประพฤติดี เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พร้อมกันนี้ แม่ดีเด่นจะต้องมีสัญชาติไทย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดภูเก็ต ไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อน 10 สิงหาคม 2558) มีความพฤติดี มีความเป็นแม่ที่ดี มีอายุไม่ต่ำกว่า 60 ปี มีครอบครัวเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างของสังคม เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม เป็นผู้นิยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข บุตรจะต้องเรียนจบการศึกษาและมีงานทำแล้ว ในการนี้ ผู้ที่เสนอชื่อแม่ดีเด่นจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานประกอบพิจารณา ประกอบด้วย ประวัติของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นแม่ดีเด่น สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นแม่ดีเด่น จำนวน 1 ชุด สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป และรูปถ่ายแม่ดีเด่นกับบุตร จำนวน 2 รูป (ขนาดโปสการ์ด) โดย อบจ.ภูเก็ต ได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยคัดเลือกและจัดส่งรายชื่อมาให้ ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 และ อบจ.ภูเก็ต จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกแม่ดีเด่น ขอให้มารายงานตัวเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 น. ณ สถานที่ที่จัดงานโครงการดังกล่าว.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 332 ครั้ง
วันที่ 08 กรกฎาคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:49:47:PM