_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศ “โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน จ.ภูเก็ต”
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบประกาศ “โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานจังหวัดภูเก็ต” ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมี นายประสิทธ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวอัจฉรา อุดมเอกมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครู อาจารย์ เข้าร่วม
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีจำนวน 10 หลักสูตร มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นวิทยากร จำนวน 9 ท่าน มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 183 คน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภูมิปัญญาท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสื่อมวลชนทุกแขนงในการพัฒนาวิชาชีพให้แรงงานในจังหวัดภูเก็ต นางสาวอัจฉรา อุดมเอกมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต กล่าวว่า “แรงงานเป็นสิ่งที่สำคัญกับการบริหารและการพัฒนาประเทศ การพัฒนาประเทศในปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนได้มีความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพ แต่แรงงานบางด้านยังขาดความร้และทักษะ วิทยาลัยฯ จึงได้จัด “โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานจังหวัดภูเก็ต” เพื่อนำไปพัฒนาแรงงานในจังหวัดภูเก็ตให้เจริญก้าวหน้าตามลำดับ ในโอกาสที่วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตได้รับเงินอุดหนุนโครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2558 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อพัฒนาอาชีพศักยภาพให้แก่แรงงานในจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนว่างงานคนตกงานเนื่องจากถูกเลิกจ้าง แรงงานหลังฤดูท่องเที่ยว ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนคนว่างงาน ได้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพใหม่ได้ต่อไป รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านวิชาชีพในจังหวัดภูเก็ตให้มีทักษะ และฝีมือเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน เพื่อสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงานในจังหวัดภูเก็ต เพื่อลดปัญหาคนว่างงาน การอพยพเคลื่อนย้ายแรงงาน และรองรับแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ตลอดจนเพื่อให้สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ อบจ.ภูเก็ต และประชาสัมพันธ์ผลงานของวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต และ อบจ.ภูเก็ต” ด้าน นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอแสดงความชื่นชมในบทบาทของวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ที่ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพกับบุคคลทั่วไป ซึ่งโครงการดังกล่าวนับเป็นโครงการที่ดีและสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของแรงงานในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นบุคลากรของจังหวัดภูเก็ต โดยเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ด้านวิชาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ อีกทั้งยังเป็นการเปิดเวทีคิดวิเคราะห์ความสามารถทางด้านวิชาชีพ เพื่อให้ผู้สนใจผู้ร่วมโครงการ ได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพ หรือเป็นเจ้าของกิจการเองได้อย่างมั่นใจและรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียนในอนาคต โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานจังหวัดภูเก็ต นับว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชุมชน จังหวัดและประเทศ สำหรับการพัฒนาแรงงานทางวิชาชีพ เป็นโครงการที่สร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไปในอนาคต ซึ่งต้องขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้เข้ารับการอบรมฯ ทุกคนได้ตั้งใจที่จะพัฒนาทักษะวิชาชีพ แสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และสร้างสรรค์วิชาชีพ และใช้ในการแข่งขันกับแรงงานต่างชาติที่จะเข้ามาในประเทศไทยต่อไป” ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าว.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 298 ครั้ง
วันที่ 16 เมษายน 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 20:32:32:PM