ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดงานวันคนพิการ จ.ภูเก็ต “คนพิการใต้ร่มพระบารมี : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดงานวันคนพิการ จ.ภูเก็ต “คนพิการใต้ร่มพระบารมี : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดงานวันคนพิการ จ.ภูเก็ต “คนพิการใต้ร่มพระบารมี : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2559 โดย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงโครงการฯ และนางพิมพร ขอศานติวิชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดงานฯ ซึ่งมี นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม
สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ทุกวันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล มาตั้งแต่ปี 2524 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการ การยอมรับคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ส่งเสริมสิทธิและศักยภาพของคนพิการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์สนุกสนานร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันทุกส่วนของโลกได้ตระหนักและตื่นตัวในเรื่องสิทธิของคนพิการ รัฐบาลไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกได้ให้ความสำคัญและช่วยเหลือผู้พิการอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดหัวข้อในการจัดงานปีนี้ คือ “คนพิการใต้ร่มพระบารมี : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม เป็นสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ร่วมกันจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดภูเก็ต มาตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน ในวันนี้เป็นครั้งที่ 22 มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ต่างๆ การให้บริการด้านอาชีพ ด้านการศึกษา รับสมัครงาน บริการตัดผมฟรี การแสดงบนเวที รวมถึงการมอบของขวัญให้กับคนพิการ การจับของรางวัลพิเศษ บริการจัดเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับคนพิการ ครอบครัวและผู้ร่วมงานฟรีตลอดงาน นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มีนโยบายด้านสาธารณสุขเชิงรุก โดยการจัดทำโครงการภูเก็ตแคร์ (Phuket Care) ในนิยาม “สุขภาพพอเพียงกับโรงพยาบาลหมื่นเตียงในภูเก็ต” งบประมาณ 5,000,000 บาท เพื่อจัดบริการและช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการถึงที่บ้าน ให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้พิการและครอบครัวมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 ได้มีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จัดประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ สนับสนุนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันให้แก่ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง งานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนผู้ป่วยตามโครงการภูเก็ตแคร์ รวมทั้งจัดสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารเผยแพร่ ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าบุคลากรทางการแพทย์ค่อนข้างขาดแคลน ดังนั้น การที่ อบจ.ภูเก็ต ได้สร้างทีมภูเก็ตแคร์ขึ้นมา จึงถือว่ามีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยและผู้พิการได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ อบจ.ภูเก็ต ยังอุดหนุนและสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการด้านการดูแลช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ดังนี้ อุดหนุนมูลนิธิออทิสติกไทย สาขาภูเก็ต จำนวน 300,000 บาท เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมฝึกทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก อุดหนุนมูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย จำนวน 300,000 บาท เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านตะวันฉาย อุดหนุนสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต จำนวน 777,200 บาท เพื่อจัดทำโครงการบ้านลุงพิทักษ์ และสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการจัดงานวันคนพิการจังหวัดภูเก็ต จำนวน 47,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,424,200 บาท อบจ.ภูเก็ต ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมาโดยตลอด จึงได้จัดทำ MOU กับสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ในฐานะท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนผู้พิการ นอกจากนี้ อบจ.ภูเก็ต ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ประจำปี 2556 จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่ อบจ.ภูเก็ต ภาคภูมิใจอีกรางวัลหนึ่ง สำหรับการจัดงานในวันนี้เป็นที่น่ายินดีที่มีหลายหน่วยงานได้ให้ความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนพิการ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนพิการและบุคคลทั่วไปในสังคม” รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าว.
โดย : webmaster 
วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 10:13:04 น.
อ่าน 206 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดงานวันคนพิการ จ.ภูเก็ต “คนพิการใต้ร่มพระบารมี : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการท่อ...
03 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
31 ก.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายเค...
29 ก.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีปล่อยพ...
29 ก.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรี...
23 ก.ค. 2563
ข่าวยอดนิยม
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>