ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"
Untitled Document
นายธีระ  เจี่ยสกุล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

นายประสาน  ประทีป ณ ถลาง
นายศักดิ์ชาย  เชาวน์ไวย
รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต คนที่ 1
รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต คนที่ 2

นายไกรวุฒิ  คุ้มบ้าน
เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต

นายธนัทภัทร  ธานีรัตน์
นายสาโรจน์  อังคณาพิลาส
นายบุญอุ้ม  เอื้อจิตตระกูล
สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 1
สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 2
สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 3

นายประสิทธิ์  สินเสาวภาคย์
นางสาวสุปรียา  เอี่ยมวิวัฒนากูล
นายกันตพัฒน์  พิสิฐคุณานนท์
สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 4
สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 5
สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 6

นายสมคิด  สุภาพ
นางสาววิศัลย์ศยา  ผลสิน
นายชูศักดิ์  เสมาตระกูล
สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 7
สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 8
สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 9

นายธีระ  เจี่ยสกุล
นายประดิษฐ์  แสงจันทร์
นางนวลจันทร์  สามารถ
สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 10
สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 11
สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 12

นายมนู  เขียวคราม
นายโอภาศ  ชอบดี
นายไกรวุฒิ  คุ้มบ้าน
สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 13
สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 14
สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 15

นายสิทธิโชค  เดชภิบาล
นายคำรณ  พันธุ์ทิพย์
นายสัญญา  สิงห์ศรีดา
สมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 1
สมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 2
สมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 3

ว่าง
นายศักดิ์ชาย  เชาวน์ไวย
นายประวัติ  พิมานพรหม
สมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 4
สมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 5
สมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 6

นายบุญยง  จิรพิสุทธิกุล
นายประสาน  ประทีป ณ ถลาง
นายสนธยา  สุนธารักษ์
สมาชิกสภาฯ อ.กะทู้ เขต 1
สมาชิกสภาฯ อ.กะทู้ เขต 2
สมาชิกสภาฯ อ.กะทู้ เขต 3

 

 

 

 

 

 

 

นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422