ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
"ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์"
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
       O1  โครงสร้าง
       O2  ข้อมูลผู้บริหาร
       O3  อำนาจหน้าที่
       O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
       O5  ข้อมูลการติดต่อ
       O6  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
       O7  ข่าวประชาสัมพันธ์
       O8  Q&A
       O9  Social Network
       O10  แผนดำเนินงานประจำปี
       O11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
       O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
       O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
       O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
       O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
       O16   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
       O17  E-service
       O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
       O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
       O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
       O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
       O22  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
       O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
       O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
       O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
       O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
       O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
       O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
       O30  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
       O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
       O32  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
       O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
       O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
       O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
       O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
       O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
       O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
       O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
             O40  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563
             O40  รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
       O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
       O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
       O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422