ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 รายงานสถานะทางการเงิน
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

  • ข่าวสาร อบจ.
  • ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต
  • ภารกิจรองนายก อบจ.ภูเก็ต
  • ภารกิจบริการประชาชน
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีปลงผมนาคโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาใหม่ 4 รูป
คลิกแสดงรูปภาพ
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00 น. นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปลงผมนาคโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2559 ณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล เป็นประธานในพิธี.
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฮิต 4 รูป
คลิกแสดงรูปภาพ
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายสิทธิโชค เดชภิบาล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ.ภูเก็ต นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อบจ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1/2559 โดยมี นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินผลฯ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต
 สวนสุขภาพเขาโต๊ะแซะ อบจ.ภูเก็ต ฮิต 5 รูป
คลิกแสดงรูปภาพ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้พัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะเขาโต๊ะแซะ เป็นสวนสุขภาพ โดยจัดตั้งเครื่องออกกำลังกายประจำจุดต่างๆ พร้อมจัดให้มีจุดชมวิว จำนวน 7 จุด ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณเขาโต๊ะแซะ โดยเปิดให้ประชาชนได้มาออกกำลังกายทุกวัน ในช่วงเช้า เวลา 07.00-09.00 น. และช่วงเย็น เวลา 16.00-19.00 น. ซึ่งสวนสุขภาพแห่งนี้ ถือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ นอกจากจะได้มาออกกำลังกายแล้ว ยังได้ชมวิวทิวทัศน์รอบเกาะเมืองภูเก็ต อีกทั้งบริเวณสวนสุขภาพยังมีบริการสถานที่จอดรถและห้องน้ำที่สะดวกสบายอีกด้วย.

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ภูเก็ต

  ประกาศ เรื่อง ใบสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3
   ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3
  ประกาศ เรื่อง ใบสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
  ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2560-2563) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
  ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานนักบริหารให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
  ประกาศ เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอให้คณะกรรมการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการออกเสียง ประจำเขตออกเสียง
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6/1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีผลคะแนนสอบO-Net (Ordinary National Educational Test) วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 100 คะแนน
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
  ขอเชิญชาวภูเก็ตร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับโลก ACM-ICPCWorld Finals 2016 ระหว่างวันที่ 15-25 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์กีฬาสะพานหินเทศบาลนครภูเก็ต

อ่านทั้งหมด

นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>