ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 รายงานสถานะทางการเงิน
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
รวมลิงค์
Untitled Document
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลการบรรจุ การโอนย้าย การปรับเปลียนตำแหน่ง ของบุคลากรในสังกัด ตามหนังสือกองการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ ภก 51007/1152 หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.phuketcity.org/personal.pdf

  • ข่าวสาร อบจ.
  • ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต
  • ภารกิจรองนายก อบจ.ภูเก็ต
  • ภารกิจบริการประชาชน
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมให้กำลังใจ อสม. ต.วิชิต ในการประกวด อสม. ดีเด่นระดับชาติ  4 รูป
คลิกแสดงรูปภาพ
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศบาลตำบลวิชิต ตลอดจนผู้มีเกียรติ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวด อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาการบริการสุขภาพในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย นายไพฑูรย์ บุญอารักษ์ ประธานชมรม อสม.แห่งประเทศไทย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นางจุฬาดา สุขุมาลวรรณ รองผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ สปสช. นางชื่นสุข ฤกษ์งาม อดีตผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน สปสช. และนายชาติชาย สุวรรณนิตย์ รองผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพประชาชน พร้อมให้กำลังใจ อสม. หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต ในการประกวด
 นายก อบจ.ภูเก็ต ประธานพิธีเปิดและส่งมอบศูนย์อบรมจริยธรรมบ้านพารา ต.ป่าคลอก 6 รูป
คลิกแสดงรูปภาพ
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00 น. ที่โรงเรียนบ้านพารา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบศูนย์อบรมจริยธรรมบ้านพารา ตำบลป่าคลอก โดย นายคำรณ พันธุ์ทิพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เขตพื้นที่ตำบลป่าคลอก กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายสมาน คนึงการ อิหม่ามมัสยิดบ้านพารา และนายปัญญา สำเภารัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยมี นายสรธรรม จินดา รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายจีระศักดิ์ ท่อทิพย์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายสิทธิโชค เดชภิบาล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายสนธยา สุนธารักษ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้นำชุม และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดงานฉลองมังกร ณ ศาลเจ้าเซ่งเต็กเบ้ว กวนอิมไต่ซื่อ (ผ้อต่อก๊ง) บางเหนียว 4 รูป
คลิกแสดงรูปภาพ
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 17.00 น. นายชวลิต ณ นคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองมังกร ณ ศาลเจ้าเซ่งเต็กเบ้ว กวนอิมไต่ซื่อ (ผ้อต่อก๊ง) บางเหนียว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต รวมถึงคณะกรรมการศาลเจ้าเซ่งเต็กเบ้ว กวนอิมไต่ซื่อ คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วม

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ภูเก็ต

  ประกาศ เรื่อง อบจ.ภูเก็ตรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมฝึกกีฬาภาคฤดูร้อน "กีฬาพาสุขเพื่อลูกรัก" ประจำปี 2558 รับสมัครกีฬาฟุตบอลและว่ายน้ำระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์-10 มีนาคม 2558
  ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
  ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนใหม่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
  ประกาศ เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร วิธีการเลือกสรรรายละเอียดวิชาที่จะดำเนินการสอบและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร วิธีการเลือกสรรรายละเอียดวิชาที่จะดำเนินการสอบและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ปรับอัตราค่าโดยสารประจำทางของ อบจ.ภูเก็ต จาก 10 บาท เป็น 15 บาท ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ส่วนนักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบคงให้บริการฟรีเช่นเดิม
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  อบจ.ภูเก็ตขอเชิญร่วมออกร้านจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ "งานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร" สมัครได้ตั้งแต่วันนี้- 5 มีนาคม 2558 ณ กองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โทร. 076-217087
  ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
  ประกาศ เรื่่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักกีฬาที่ได้รับรางวัล เนื่องด้วย อบจ.ภูเก็ต ส่งนักกีฬาในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิง ชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2557 "เมืองกาญจนบุรีเกมส์ 2014"
  ประกาศ เรื่อง ผลการรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา
  ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร รายละเอียดวิชาที่จะดำเนินการสอบและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

อ่านทั้งหมด

นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>