ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 รายงานสถานะทางการเงิน
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

  • ข่าวสาร อบจ.
  • ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต
  • ภารกิจรองนายก อบจ.ภูเก็ต
  • ภารกิจบริการประชาชน
 อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน มาใหม่ 5 รูป
คลิกแสดงรูปภาพ
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร (รุ่นที่ 4) ประจำปี 2559 ของโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559 โดย นายชลชัย เทวบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน รักษาราชการแทน ผอ.โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมี เจ้าหน้าที่จาก อบจ.ภูเก็ต และคณะครู-อาจารย์ เข้าร่วม
 อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นอำเภอเมือง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน มาใหม่ 9 รูป
คลิกแสดงรูปภาพ
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดประชุมประชาคมท้องถิ่นอำเภอเมือง จัดทำแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2560-2563) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดย นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผน และงบประมาณ อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม
 สวนสุขภาพเขาโต๊ะแซะ อบจ.ภูเก็ต ฮิต 5 รูป
คลิกแสดงรูปภาพ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้พัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะเขาโต๊ะแซะ เป็นสวนสุขภาพ โดยจัดตั้งเครื่องออกกำลังกายประจำจุดต่างๆ พร้อมจัดให้มีจุดชมวิว จำนวน 7 จุด ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณเขาโต๊ะแซะ โดยเปิดให้ประชาชนได้มาออกกำลังกายทุกวัน ในช่วงเช้า เวลา 07.00-09.00 น. และช่วงเย็น เวลา 16.00-19.00 น. ซึ่งสวนสุขภาพแห่งนี้ ถือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ นอกจากจะได้มาออกกำลังกายแล้ว ยังได้ชมวิวทิวทัศน์รอบเกาะเมืองภูเก็ต อีกทั้งบริเวณสวนสุขภาพยังมีบริการสถานที่จอดรถและห้องน้ำที่สะดวกสบายอีกด้วย.

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ภูเก็ต

  ประกาศ เรื่อง ใบสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3
   ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3
  ประกาศ เรื่อง ใบสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
  ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2560-2563) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
  ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานนักบริหารให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
  ประกาศ เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอให้คณะกรรมการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการออกเสียง ประจำเขตออกเสียง
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6/1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีผลคะแนนสอบO-Net (Ordinary National Educational Test) วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 100 คะแนน
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
  ขอเชิญชาวภูเก็ตร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับโลก ACM-ICPCWorld Finals 2016 ระหว่างวันที่ 15-25 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์กีฬาสะพานหินเทศบาลนครภูเก็ต

อ่านทั้งหมด

นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>