ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
"ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์"

วิสัยทัศน์

             "ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์"

พันธกิจ

            1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

            2.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนการด้านการศึกษา การสาธารณสุข การฝึกอาชีพ
            การส่งเสริมสุขภาพ การดูแลผู้ด้อยโอกาส และการพัฒนาคนตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

            3.สนับสนุนการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
            ของประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เป็นเมืองแห่งความสันติสุขปลอดภัย

            4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาการท่องเที่ยว

            5. ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            6. สนับสนุนการอนุรักษ์และสืบทอดศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปัญญาท้องถิ่น

            7. พัฒนาด้านการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ ตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วม
            ของประชาชน เพื่อรองรับการเติบโตสู่เมืองดิจิตอล เมืองสุขภาพ เมืองการศึกษา และเมืองนานาชาติ

            8. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นภาครัฐร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-354204, 076-211877(ร้องทุกข์) โทรสาร 076-210422