ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
"ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์"
ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
  นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 4 และงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างอาคารเครื่องจักรกล
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 1 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะบริเวณศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างงวดที่ 2 และงวดที่ 3 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องจักรกล
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบริเวณเลียบคลองบางใหญ่ฯ
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานงวดที่ 1 โครงการก่อสร้างลานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ชุมชน (ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ณ พื้นที่ประตูเมืองภูเก็ต พื้นที่สนามกีฬาสุระกุล และพื้นที่สระว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 3,4 และ 5 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบขุมน้ำสวนสาธารณะอำเภอกะทู้ (โรงเหล้า เฟส 3)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดภูเก็ต บริเวณพื้นที่ตำบลกมลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 3,4 และ 5 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบขุมน้ำสวนสาธารณะอำเภอกะทู้ (โรงเหล้า เฟส 3)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่1 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงห้องผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 4 และงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างอาคารแปรรูปวัสดุอินทรีย์ คสล.
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างประจำงวดงานที่ 5 สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดภูเก็ต บริเวณพื้นที่ตำบลกมลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ (ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ 2 และงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างพื้นสนามเด็กเล่นพร้อมหลังคาคลุม
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรม บริเวณมัสยิดอัลฮีดายะห์ ฯ (งวดงานที่ 2 )
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดภูเก็ต บริเวณพื้นที่ตำบลกมลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 3 โครงการก่อสร้างอาคารแปรรูปวัสดุอินทรีย์ คสล.
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ 2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบขุมน้ำสวนสาธารณะอำเภอกะทู้ (โรงเหล้า เฟส 3)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างประจำงวดงานที่ 4 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 2 โครงการก่อสร้างอาคารแปรรูปวัสดุอินทรีย์ คสล.
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่1 โครงการก่อสร้างพื้นสนามเด็กเล่นพร้อมหลังคาคลุม
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ 1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบขุมน้ำสวนสาธารณะอำเอกะทู้ (โรงเหล้า เฟส 3)
  ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 1 โครงการก่อสร้างอาคารแปรรูปวัสดุอินทรีย์ คสล.
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ 1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบขุมน้ำสวนสาธารณะอำเภอกะทู้( โรงเหล้า เฟส 3)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างงวดงานที่ 9 (งวดงานสุดท้าย) สำหรับโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างงวดงานที่ 8 สำหรับโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ นัดตรวจรับงาน งวดที่5 (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดนูรุดดีนียะฮ์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโป๊ะและสะพานเชื่อมโป๊ะท่าเทียบเรือสำราญกีฬาอ่าวฉลอง (ฉลองมารีน่า)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโป๊ะและสะพานเชื่อมโป๊ะท่าเทียบเรือสำราญกีฬาอ่าวฉลอง(ฉลองมารีน่า)
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-354204, 076-211877(ร้องทุกข์) โทรสาร 076-210422