ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
"ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์"

********************************ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต********************************
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเช่าอาคารที่พักเพื่อใช้เป็นสถานที่กักโรคฯตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำอำเภอกะทู้ อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อยา Sitagliptin 100 mg film-coated tablet จำนวน 41,000 เม็ด (ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการจ้างจัดหาอาหารตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการจ้างจัดหาอาหารตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางเช่าอาคารที่พัก ตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางเช่าอาคารที่พัก ตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างทำอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ของทางราชการ กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงฯ อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการจ้างจัดหาอาหาร ตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการจ้างจัดหาอาหาร ตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเช่าอาคารที่พักเพื่อใช้เป็นสถานที่กักโรคกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงฯ (High Risk Contact) กลุ่มแรงงานต่างด้าวฯ อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเช่าอาคารที่พักเพื่อใช้เป็นสถานที่กักโรคกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางเช่าอาคารที่พัก ตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน (รร.อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยเพื่อวางแผนและพัฒนา กรณีศึกษา การบริหารจัดการกิจการขนส่งประจำทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
         ประกาศราคากลาง เช่าอาคารที่พัก ตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรค ในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าเสาสูงในจังหวัดภูเก็ต (สำนักการช่าง ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
        ประกาศราคากลางจ้างโครงการจ้างจัดหาอาหาร ตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรค ในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
        ประกาศราคากลางโครงการจ้างทำอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ถูกกักกันในสถานที่กักโรคฯ ตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรค ในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการ จังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศิลปะ(รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ
        ประกาศราคากลางโครงการเช่าอาคารที่พักเพื่อใช้เป็นสถานที่กักโรคกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk Contact) กลุ่มแรงงานต่างด้าว และกลุ่มเป้าหมายอื่น ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตเห็นชอบ ที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัส Covid19 อ่านต่อ
        ประกาศราคากลางโครงการเช่าอาคารที่พักเพื่อใช้เป็นสถานที่กักโรคตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องถิ่น (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการซ่อมเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง ชั้น G AHU-07 และ AHU-08 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
        ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของกองแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลชนิด 10 ล้อ แบบบรรทุกน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 2 คันฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาอำเภอถลาง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบกันซึมพื้นดาดฟ้า ชั้น 3 และชั้น 10 จำนวนไม่น้อยกว่า 2,524 ตารางเมตร โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการสดุดีเท้าเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร งานแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรฯ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกสำหรับอาหารผู้ป่วยใน รพ.อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (จำนวน 15 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกสำหรับทำอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำอำเภอกะทู้ อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงห้องผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างบุคลากรทางการพยาบาลปฏิบัติงานโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง ภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ
         ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างทำอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ของทางราชการ คนไทยที่เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะทางน้ำฯ ระยะเวลาดำเนินการ 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเช่าอาคารที่พักเพื่อใช้เป็นสถานที่กักกันโรคคนไทยที่เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะทางน้ำฯ อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเช่าอาคารที่พัก เพื่อใช้เป็นสถานที่กักโรคกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk Contact) ฯ อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบุคลากรทางการพยาบาล ปฏิบัติงานโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฯ อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกสำหรับอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2564ฯ อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่อยู่ในรายการ E-Catalog ฯ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-market) อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ชุมชน (รร.อบจ.บ้านนาบอน) อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกสำหรับทำอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือน อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งถังระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Re-Use water) ด้วยระบบแมมเบรน โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเช่าสถานที่และตกแต่งสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการจัดประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันฯ อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบจัดการศึกษาภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (จำนวน 15 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดถนนทางหลวงหมายเลข 402, ถนนทางหลวงหมายเลข 4024, ถนนทางหลวงหมายเลข 4026, ถนนทางหลวงหมายเลข 4031 ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาตัดหญ้าดูแลและบำรุงรักษาสวน สนามหญ้า พันธ์ไม้ จำนวน 8 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือเพื่อจัดระเบียบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวท่าเรืออ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างดูแลรักษาความสะอาดพร้อมดูแลภูมิทัศน์บริเวณสวนสุขภาพเขาโต๊ะแซะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณอาคารศาลาประชาคมและอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจัะงหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคารโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรม บริเวณมัสยิดอัลฮีดายะห์ บ้านท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดหาป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิด LED OUTDOOR FULL COLOR บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง จำนวน 1 ป้าย อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบฯ อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบขุมน้ำสวนสาธารณะ อำเภอกระทู้ (โรงเหล้า เฟส3) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเรือดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ลำ อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ชนิด 10 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 2 คัน อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างจัดทำตู้ (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรคนข้ามถนน อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ชนิด 10 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 2 คัน อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง จ้างโครงการดำเนินงานจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณสวนสุขภาพเขาโต๊ะแซะ และบริเวณระบบน้ำพุดนตรี และทรัพย์สินโดยรอบสระน้ำ สวนสาธารณะสะพานหิน อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง บริเวณอาคารศูนย์ควบคุมเรือยอช์ตจังหวัดภูเก็ต (PYCC) และท่าเทียบเรือสำราญกีฬาอ่าวฉลอง ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นสายนาเหนือ-ควนตาแท่น อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการจัดการเดินรถยนต์โดยสารประจำทาง ปีงบประมาณ2564 อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกสำหรับทำอาหารผู้ป่วยใน รพ.อบจ.ภูเก็ต ปีงบประมาณ2564 อ่านต่อ
        ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านต่อ
        ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50พรรษา 4 แห่งและสถานที่อื่นๆ อ่านต่อ
        ประกาศราคากลางโครงการจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลการดำเนินงานของ อบจ. ภูเก็ต วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        ประกาศราคากลางโครงการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบุคลากรทางการแพทย์ ตำแหน่งอายุรแพทย์ ในการดำเนินงาน โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
        ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดหาบุคลากรและให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต อ่านต่อ
        ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การค้าลัคกี้คอมเพล็กซ์เป็นอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ
        ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกสำหรับทำอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือน อ่านต่อ
      
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422