ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
"ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์"

********************************การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร********************************
        คู่มือการปฏิบัตงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 อ่านต่อ
        คู่มือขั้นตอนการทำแอพพลิเคชั่นระบบจัดเก็บครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบนแอพพลิเคชั่นโดยใช้โปรแกรม Appsheet อ่านต่อ
        แผนจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM) ประจำปีงบประมาณ 2563-2565 อ่านต่อ
        คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการและงานสารบรรณ อ่านต่อ
        คู่มือการปฏิบัติงาน การขึ้นทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลและตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่เข้ารักษาที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        คู่มือการปฏิบัติงาน การให้บริการเครื่องจักรกล อ่านต่อ
        คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการดำเนินงาน อ่านต่อ
        คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี อ่านต่อ
        คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อหรือจัดจ้าง อ่านต่อ
        คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ อ่านต่อ
        คู่มือการปฏิบัติงาน งานกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับการประชุม อ่านต่อ
        คู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงิน อ่านต่อ
        คู่มือการปฏิบัติงาน การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา อ่านต่อ
        คู่มือการปฏิบัติงาน การลงทะเบียนระบบบริหารจัดการจุดตรวจเข้าออกและควบคุมเรือยอช์ต (PYCCS) อ่านต่อ
        คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        คู่มือการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่านต่อ
        คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี อ่านต่อ
        แผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 อ่านต่อ
      

********************************การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร********************************
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2564
         กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        การควบคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการ อ่านต่อ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2563
        รายงานผลการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        อบจ.ภูเก็ตได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.แห่งประเทศไทย อ่านต่อ
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทําความสะอาดท่อระบายนํ้าและถนน อ่านต่อ
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ อ่านต่อ
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อ่านต่อ
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5 อ่านต่อ
         อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช อ่านต่อ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2562
        ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมวันรพี อ่านต่อ
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 อ่านต่อ
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 อ่านต่อ
        อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมงานสัมมนา ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2562 อ่านต่อ
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวงานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ประจำปี 2562 อ่านต่อ

********************************รายงานผลการฝึกอบรม********************************
      
        รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุตจริตหรือประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านต่อ
      
        รายงานผลโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายป้องกันการทุตจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านต่อ
      
        สรุปรายงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนเทศยุค 4.0 Information Management System 4.0 อ่านต่อ
      
         รายงานสรุปโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 อ่านต่อ
      
         รายงานผลการฝึกอบรมนักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ 32 อ่านต่อ
      
         รายงานสรุปผลการฝึกอบรมนักวิชาการคลัง รุ่นที่ 10 อ่านต่อ
      
         รายงานผลการฝึกอบรมเจ้าพนักงานและบัญชี รุ่นที่ 60 อ่านต่อ
      
         รายงานผลการเข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนื้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านต่อ
      
        รายงานผลการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฏหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อรองรับการปฏิบัติงานอันนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายท้องถิ่นในยุคประเทศไทย 4.0 อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบวินัยการก่อหนี้ การกำกับดูแล การกู้เงิน และการบริหารชำระหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) อ่านต่อ
      
        รายงานผลการฝึกอบรมนักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ 30 อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 103 อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามกฎหมายและระเบียบใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ
      
        สรุปโครงการอบรมวิชาการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้าประชุมวิชาการเรื่องเภสัชบำบัดในผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน(Pharmacotherapay in Critical care and Emergency Medicine อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้าร่วมอบรมโครงการหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สัญญาทางปกครอง และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามกฎหมายใหม่ อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 และการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้าร่วมอบรมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ อ่านต่อ
      
        สรุปการอบรมหลักสูตรซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2562 ประกอบหลักเกณฑ์ใหม่ ในการเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณ กรอบอัตราการตั้งจ่ายค่าใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (ปรับปรุงใหม่) ฯ อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ เพื่อให้เป็นไปตามข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมกับแนวทางปฏิบัติงานพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ อ่านต่อ
      
        สรุปผลการฝึกอบรมด้านวิชาการหลักสูตรกลยุทธ์ในการจัดหาพัสดุแนวใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อ่านต่อ
      
        แบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรหลักสูตรกลยุทธ์ในการจัดหาพัสดุแนวใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อ่านต่อ
      
        แบบรายงานผลการเข้ารับฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรกลยุทธ์ในการจัดหาพัสดุแนวใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อ่านต่อ
      
        สรุปโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรกลยุทธ์ในการจัดหาพัสดุแนวใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 15 อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 120 ปี การพยาบาลไทย พลิกโฉมสุขภาพสังคม อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบภายในระดับกลาง อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2560 อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 65 อ่านต่อ
      
        แบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรกลยุทธ์ในการจัดหาพัสดุแนวใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 15 อ่านต่อ
      
        แบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรกลยุทธ์ในการจัดหาพัสดุแนวใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 15 อ่านต่อ
      
        รายงานการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรหลักและเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาและการประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ
      
        รายงานการอบรมโครงการมีความสุข สนุกกับ 4H (Head Heart Hand Health) อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่องความรู้และทักษะที่จำเป็นในการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคไต (Essential Course for Pharmacy in Kidney Disease Clinic) อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 การบันทึกบัญชีเริ่มต้นปีงบประมาณด้วยระบบคอมพิวเตอร์ e-LAAS และระเบียบเดินทางไปราชการ (ฉบับใหม่ พ.ศ.2559) ระเบียบค่าเช่าบ้าน (ฉบับใหม่ พ.ศ.2559) รุ่นที่ 3 อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรหลักสูตรกลยุทธ์ในการจัดหาพัสดุแนวใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ เพื่อให้เป็นไปตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมกับแนวทางปฏิบัติงานพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้ารับการอบรม โครงการอบรม หลักสูตร การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ เพื่อให้เป็นไปตามข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมกับแนวทางการปฏิบัติงานพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ อบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2560 อ่านต่อ
      
        สรุปการฝึกอบรม หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน รุ่นที่ 2 อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคไต ( Essential Course for Pharmacy in Kidney Disease Clinic) อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 การบันทึกบัญชีเริ่มต้นปีงบประมาณ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ e-LAAS และระเบียบเดินทางไปราชการ (ฉบับใหม่ พ.ศ.2559) ระเบียบค่าเช่าบ้าน (ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 3 อ่านต่อ
      
        แบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรหลักสูตร กลยุทธ์ในการจัดหาพัสดุแนวใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อ่านต่อ
      
        สรุปโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตร หลักและเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาและการประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ
      
        รายงานการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตร หลักและเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาและการประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 65 อ่านต่อ
      
        สรุปโครงการอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตรการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านวิชาการและเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) รุ่นที่ 9 อ่านต่อ
      
        แบบรายงานผลการเเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 120 ปี การพยาบาลไทย พลิกโฉมสุขภาพสังคม อ่านต่อ
      
        รายงานสรุปผลการฝึกอบรม หลักสูตรกรณีศึกษาทางการเงินการคลังในข้อทักท้วงหน่วยตรวจสอบ และคำวินิจฉัยของศาลปกครอง รุ่นที่ 7 อ่านต่อ
      
        สรุปการอบรมหลักสูตร แนวทางการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลฯ อ่านต่อ
      
        รายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 2/2559 อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้ารับการอบรมเรื่อง Trends Infectious Diseases Pharmacotherapy อ่านต่อ
      
        รายงานผลการประชุม การสร้างเสริมกลไกการดูแลช่วยเหลือและป้องกันปัญหาทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้ารับการอบรม เรื่อง New Drugs and Novel Concepts อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษารายบุคคล Satir model อ่านต่อ
      
        สรุปการเข้ารับการสัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคล ข้าราชการครูฯ อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูปท้องถิ่น แผ่นดินไทยใสสะอาด อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการใช้ระบบสมรรถนะ(Competency) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 29 อ่านต่อ
      
        รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของ อปท.เพื่อลดข้อทักท้วง สตง. ด้วยกระบวนการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 4 อ่านต่อ
      
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-354204, 076-211877(ร้องทุกข์) โทรสาร 076-210422