ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
"ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์"
Untitled Document
*ฝ่ายบริหาร*

นายเรวัต อารีรอบ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
โทร.076218109

     
นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง
นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ
รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
โทร.076356023
โทร.076356023

นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์
นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม
นายปิยเดช เชื้อฉลาด
พล.อ. เจน คีรีทวีป
ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
โทร.076356023
โทร.076356023
โทร.076356023
โทร.076356023

นายพงษ์สุระ คู่พงศกร
เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
โทร.076356023

**หัวหน้าส่วนราชการ**

นายวัชรินทร์  ปฐมวัฒนพงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
โทร   076-211553

นางสาวชุติมา  สนิทเปรม
นางเสาวลักษณ์  จันทร์แก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
โทร   076-211553
โทร   076-211553

คลิกเพื่อดูโครงสร้างบุคลากร
คลิกเพื่อดูโครงสร้างบุคลากร
คลิกเพื่อดูโครงสร้างบุคลากร
นางยุภาภรณ์  หนูนุ่ม
นายสุนทร แทบทับ
นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ
เลขานุการ อบจ.
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร   076-356024
โทร   076-210421
โทร   076-213712

คลิกเพื่อดูโครงสร้างบุคลากร
คลิกเพื่อดูโครงสร้างบุคลากร
คลิกเพื่อดูโครงสร้างบุคลากร
นางกานดา  แทบทับ
นางวาสนา  สามห้วย
นายสัญญพงศ์  สมบัติทิพย์
ผอ.กองคลัง
ผอ.สำนักช่าง
ผอ.ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง
โทร   076-211866
โทร   076-213711
โทร   076-213711

คลิกเพื่อดูโครงสร้างบุคลากร
คลิกเพื่อดูโครงสร้างบุคลากร
คลิกเพื่อดูโครงสร้างบุคลากร
นายฐานันดร  กิจภาณัฐการ
นายอับดุลกอเด็ร  โกบยาหยัง
นางชุติมา  จันทร์มี
ผอ.ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผอ.กองการท่องเที่ยวและกีฬา
โทร   076-213711
โทร   076-215748
โทร   076-217087

คลิกเพื่อดูโครงสร้างบุคลากร
คลิกเพื่อดูโครงสร้างบุคลากร
คลิกเพื่อดูโครงสร้างบุคลากร
นางศุภวรรณ์  สัจจศรี
นางปิยะพร โยธี
นายประสิทธิ์  โยธารักษ์
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน
ผอ.กองสาธารณสุข
ผอ.กองกิจการขนส่ง
โทร   076-221164
โทร   076-354820
โทร   076-210807

คลิกเพื่อดูโครงสร้างบุคลากร
นางสาวชุติมา  สนิทเปรม
นายยงยุทธ  ลักษณาวิบูลย์กุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
รักษาราชการแทน ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
โทร   076-217165
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-354204, 076-211877(ร้องทุกข์) โทรสาร 076-210422