ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"
ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ 7 โครงการก่อสร้างศูนย์สงเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาบริเวณวัดเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ 6 โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาบริเวณวัดเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 4 และงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดเราว์ฎอตุลมุตตากีนบ้านอ่าวปอ
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ 2 โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนา บริเวณวัดสุวรรณคีรีเขต (วัดกะรน) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง โครงการปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ๖(ชั้น4) เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ 2 โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนา บริเวณวัดสุวรรณคีรีเขต (วัดกะรน) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบขุมน้ำสวนสาธารณะ อำเภอกะทู้ (โรงเหล้าเฟส 2)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ 1, งวดที่ 2 และงวดสุดท้าย โครงการก่อสร้างลานกิจกรรมหลังคาโค้ง โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ 5 โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาบริเวณวัดเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) โครงการจ้างซ่อมแซมสนามกีฬาสุระกุล (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ 1 โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนา บริเวณวัดสุวรรณคีรีเขต(วัดกะรน) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 3 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดเราว์ฎอตุลมุตตากีนบ้านอ่าวปอ
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวน 2 รายการ (โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 1 และ 2 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลเจ้าท่าเรือ
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ 4 โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาบริเวณวัดเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 1 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดเราว์ฎอตุลมุตตากีนบ้านอ่าวปอ
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ 3 โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาบริเวณวัดเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 1,2,3,4 และ 5 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสุระกุล
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุ งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างประติมากรรมเต่า
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ 1 และงวดที่ 2 โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาบริเวณวัดเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดขจรรังสรรค์
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนา บริเวณวัดบ้านเกาะสิเหร่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 2 และ 3 โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์และอาคารเก็บพัสดุ
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุ งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) โครงการซ่อมแซมหอผึ่งลมเย็น (Cooling Tower) ของระบบปรับอากาศ (Chiller) โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนา บริเวณวัดบ้านเกาะสิเหร่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 1 โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์และอาคารเก็บพัสดุ
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 1 โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์และอาคารเก็บพัสดุ
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 2 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะสถานที่สำคัญในจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013
<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>