ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"
ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
  ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 1 โครงการก่อสร้างอาคารแปรรูปวัสดุอินทรีย์ คสล.
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ 1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบขุมน้ำสวนสาธารณะอำเภอกะทู้( โรงเหล้า เฟส 3)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างงวดงานที่ 9 (งวดงานสุดท้าย) สำหรับโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างงวดงานที่ 8 สำหรับโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ นัดตรวจรับงาน งวดที่5 (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดนูรุดดีนียะฮ์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโป๊ะและสะพานเชื่อมโป๊ะท่าเทียบเรือสำราญกีฬาอ่าวฉลอง (ฉลองมารีน่า)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโป๊ะและสะพานเชื่อมโป๊ะท่าเทียบเรือสำราญกีฬาอ่าวฉลอง(ฉลองมารีน่า)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างประจำงวดงานที่ 2 และงวดงานที่ 3 สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโป๊ะและสะพานเชื่อมโป๊ะท่าเทียบเรือสำราญกีฬาอ่าวฉลอง (ฉลองมารีน่า)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโป๊ะและสะพานเชื่อมโป๊ะท่าเทียบเรือสำราญกีฬาอ่าวฉลอง (ฉลองมารีน่า)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดนูรุดดีนียะฮ์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม ณ บริเวณวัดเทพกระษัตรี(บ้านดอน)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างประจำงวดงานที่ 3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโป๊ะและสะพานเชื่อมโป๊ะท่าเทียบเรือสำราญกีฬาอ่าวฉลอง (ฉลองมารีน่า)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างประจำงวดงานที่ 1 สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานช่าง
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) งานจ้างซ่อมแซมความชำรุดของระบบไฟฟ้าอาคารประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) โครงการจัดซื้อเครื่องแปรรูปวัสดุอินทรีย์ ระบบเติมอากาศ จำนวน 1 เครื่อง
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ประเภทเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง
  ประกาศ เรื่อง ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโป๊ะและสะพานเชื่อมโป๊ะท่าเทียบเรือสำราญกีฬาอ่าวฉลอง (ฉลองมารีน่า)
  ประกาศ นัดตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า สนามฟุตซอล อบจ.ภูเก็ต บ้านอ่าวน้ำบ่อ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศนัดตรวจรับงาน งวดที่1,2,3,4 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารซ่อมบำรุง
  ประกาศนัดตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมเครื่องเล่นสนามชำรุด จำนวน 3 รายการ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา"
  ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
  ประกาศ นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 1(งวดสุดท้าย) โครงการจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณฐานอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรี-ท้าวศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ นัดตรวจรับงานจ้างงวดที่1 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงภายในห้องเรียนอาคารชบาลาย โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ นัดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
  ประกาศ นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่3 (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ โดยวิธีคัดเลือก
  ประกาศ นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่2 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุง ต่อเติม ห้องสมุดโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
  ประกาศ นัดตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงทาสีรั้วโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
  ประกาศ นัดตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงทาสีรั้วโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422