ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดนูรุดดีนียะฮ์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจอ LED ทัชสกรีน ตามโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ Electronic Classroom ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสระว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าสนามฟุตซอล อบจ.ภูเก็ต บ้านอ่าวน้ำบ่อ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาลิฟต์ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการโครงการสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ระบบแสง สี เสียง โดยวิธีคัดเลือก
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬาสุระกุล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการพัฒนานักเรียนปฐมวัย (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสนามฟุตซอล อบจ.ภูเก็ต ( ร.ร.บ้านลิพอน ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุกพร้อมขนส่ง) จำนวน 3,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกรายการ E-Catalog ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ พร้อมกระบะและหลังคาโดยสาร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ระบบแสง สี เสียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการครูฯ ๔ ชั้น ๒๓ ห้อง พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง การซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่อยู่ในรายการ E-Catalog (กระดาษ A๔ ๘๐g๕๐๐) โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประติมากรรมเต่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Lifeguard) ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาบริเวณวัดสุวรรณคีรีเขต(วัดกะรน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddi
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาบริเวณวัดเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารขยายหน่วยไตเทียม โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดเราว์ฎอตุสมุตตากีนบ้านอ่าวปอ
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Lifeguard) ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์และอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดอัลมาดีนะห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำซุ้มจำหน่ายสินค้าชุมชนประตูเมืองภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบจ.ภูเก็ต บริเวณหมู่ 7 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารขยายหน่วยไตเทียม โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกรายการ E-Catalog ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลเจ้าท่าเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุกพร้อมขนส่ง) จำนวน 3,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการโครงการจ้างออกแบบพร้อมจัดทำผังรูปแบบของงานในภาพรวม ฯ งานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการโครงการจ้างจัดการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก
  ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่อยู่ในรายการ E-Catalog โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประติมากรรมเต่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบจ.ภูเก็ต บริเวณหมู่ 7 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดหาบุคลากรและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงาน บุคคลภายนอกสำหรับทำอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding )
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมพระพุทธศาสนาวัดบ้านเกาะสิเหร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำซุ้มจำหน่ายสินค้าชุมชนประตูเมืองภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคารโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดเราว์ฎอตุสมุตตากีนบ้านอ่าวปอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดอัลมาดีนะห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกสำหรับทำอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างจัดการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างออกแบบพร้อมจัดทำผังรูปแบบงานในภาพรวม จัดทำฉากเวทีแสดง จัดทำลานศิลปวัฒนธรรมพร้อมจัดการแสดงกิจกรรม ณ ลานศิลปวัฒนธรรม และตกแต่งพื้นที่จัด งานสดุดีท้าวเท
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดเราว์ฎอตุสมุตตากีนบ้านอ่าวปอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนา บริเวณวัดสุวรรณคีรีเขต(วัดกะรน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณหน้าศาลเจ้าท่าเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลติกพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนด้านหลังสนามสุระกุล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดอัลมาดีนะห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณสวนสุขภาพเขาโต๊ะแซะ บริเวณระบบน้ำพุดนตรี และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนา บริเวณวัดเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนและคูระบายน้ำ (ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมพระพุทธศาสนาวัดบ้านเกาะสิเหร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง การประมูลให้เช่าที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต บริเวณริมคลองท่าจีน ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ระบบแสง สี เสียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนา บริเวณสุวรรณคีรีเขต (วัดกะรน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนา บริเวณวัดเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถซ่อมบำรุงถนนแอสฟัลท์อเนกประสงค์ระบบอินฟาเรด จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกโตนไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ชั้น 23 ห้อง พร้อมครุภัณฑ์ ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นสนาม ( ร.ร.อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์ (ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถซ่อมบำรุงถนนแอสฟัลท์อเนกประสงค์ระบบอินฟาเรด จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์และอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณสวนสุขภาพเขาโต๊ะแซะ บริเวณระบบน้ำพุดนตรีและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างจัดการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างออกแบบพร้อมจัดทำแผนผังรูปแบบของงานในภาพรวมฯ งานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดหาบุคลากรและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการเพื่อจัดหาบุคลากรและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก
  ประกาศ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์และอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง ( Life guard ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Bidding )
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลเจ้าท่าเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 5 เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอริกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนและคูระบายน้ำ ( ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประติมากรรมเต่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดหาบุคลากรและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงโป๊ะฝั่งด้านซ้าย ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในชุมชนเขตจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงรั้ว ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตและคูระบายน้ำ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อจัดหาบุคลากรและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่ออสร้างประติมากรรมเต่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตัดหญ้าดูแลและบำรุงรักษาสวน สนามหญ้า พันธุ์ไม้ จำนวน 8 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสีสันสดใสบรรยากาศเพื่อการเรียนรู้ ( ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกสำหรับทำอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง ( Lifeguard ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนา (วัดพระทอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษาความสะอาดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข402, 4026 และ 4031 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงโป๊ะฝั่งด้านซ้าย ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อจัดหาบุคลากรและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง ( Lifeguard ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงรั้ว ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกสำหรับทำอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถซ่อมบำรุงถนนแอสฟัลท์อเนกประสงค์ระบบอินฟาเรด จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเพื่อจัดหาบุคลากรและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กนรอนิกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตัดหญ้าดูแลและบำรุงรักษาสวน สนามหญ้า พันธุ์ไม้ จำนวน 8 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงอาหาร ( ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการสีสันสดใสบรรยากาศเพื่อการเรียนรู้ ( ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม พิธีถวายดอกไม้จันทร์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำเสนอสู่ตลาดการท่องเที่ยว โดยวิธีคัดเลือก
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียงและงานประชาสัมพันธ์ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนา (วัดพระทอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณอาคารศาลาประชาคม และอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารห้องน้ำประตูเมืองภูเก็ต จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษาความสะอาดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 ถนนทางหลวงหมายเลข 4026 และถนนทางหลวงหมายเลข 4031 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biddin
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประตูเมืองภูเก็ต ( Phuket Gateway ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาดพร้อมดูแลภูมิทัศน์บริเวณสวนสุขภาพเขาโต๊ะแซะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำเสนอสู่ตลาดการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณอาคารศาลาประชาคม และอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกสำหรับทำอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกสำหรับทำอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาคปกติเป็นนานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดหาบุคลากรและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดประจำสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาดพร้อมดูแลภูมิทัศน์บริเวณสวนสุขภาพเขาโต๊ะแซะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประตูเมือง (Phuket Gateway)ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการจ้างรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard) ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการคัดเลือก
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำเสนอสู่ตลาดการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียมโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการหรือจ้างแรงงานบุคคลภายนอกสำหรับทำอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 10 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดประจำสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อชุดลำโพงขยายเสียงกลางแจ้ง
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดหาบุคลากรและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคางานจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นสนาม จำนวน 5 แห่ง
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  ประกาศ เรื่อง เลื่อนวันเวลาการยื่นซองและวันเวลาการเสนอราคาโครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard) ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะอำเภอถลาง บริเวณโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่2)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ. บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ. บ้านตลาดเหนือ( วันครู 2502) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 10 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดประจำสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการเดินรถยนต์โดยสารประจำทาง ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดหาบุคลากรและให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการหรือจ้างแรงงานบุคคลภายนอกสำหรับทำอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ห้อง LAB) โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard) ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดลำโพงขยายเสียงกลางแจ้ง
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างงานซ่อมแซมครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นสนาม จำนวน 5 แห่ง
  ประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสรณ์เมืองถลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง การประมูลให้เช่าพื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง โครงการประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 5 คัน สำหรับใช้ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัด อบจ.ภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง การขอรับเงินคืนหลักประกันสัญญา
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาโครงการปรับปรุงหลังคาโดมชั้นดาดฟ้า (ชั้น 10 ) โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์และอาคารเก็บพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2560
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถเครนกระเช้าและรถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสรณ์เมืองถลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อวัสดุหินคลุก
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะอำเภอถลาง บริเวณโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์และอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทาองอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2 )
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบประปาภายในโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
  ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อโรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง จัดจ้างปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารอนุบาล (ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาโดมชั้นดาดฟ้า ( ชั้น 10 ) โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง จัดจ้างปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารอนุบาล (รร.อบจ.บ้านนาบอน)
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 10 รายการ
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบขุมน้ำสวนสาธารณะอำเภอกะทู้ (โรงเหล้าเฟส 2 ) จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  ประกาศ เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
   ประกาศ เรื่อง จัดจ้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมสระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบขุมน้ำสวนสาธารณธะ อำเภอกะทู้(โรงเหล้า เฟส 2 ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาทีไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบประปาภายในโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างตามโครงการภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพรุจำปา - นาสร้อย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2 )
  ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดวันขายซอง วันยื่นซองและเลื่อนกำหนดวันเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 10 รายการ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประกวดราคาซื้อผ้าอ้อมอนามัยสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่, สำหรับเด็ก และแผ่นรองซับ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2 )
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะอำเภอถลาง บริเวณโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อรถบริการน้ำมัน ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูล ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเลกทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบริการน้ำมัน ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
  ประกาศ เรื่อง โครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์ 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลพร้อมติดตั้งตัวถังไม้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรินิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบขุมน้ำสวนสาธารณะ อำเภอกระทู้(โรงเหล้า เฟส2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 10 รายการ
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกนิกส์จัดจ้างก่อสร้างสวนสาธารณะตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต(ฉบับแก้ไข)
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน ปีงบประมาณ 2560
  ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบตเตอรี่ จำนวน 4 รายการ
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบริการน้ำมัน ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายพรุจำปา - นาสร้อย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะอำเภอถลาง บริเวณโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 1 )
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าอ้อมอนามัยสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่, สำหรับเด็ก และแผ่นรองซับ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาซื้อเครื่องเล่นเด็ก จำนวน 2 ชุด (โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบฯ)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชร์ร่วมกันและมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลฯ โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดกียามุดดีนบ้านบ่อแร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดขจรรังสรรค์ (ครั้งที่ 2 )
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อผ้าอ้อมอนามัยสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่, สำหรับเด็ก และแผ่นรองซับ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างครูผู้สอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาคปกติเป็นนานาชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แบตเตอรี่ จำนวน 4 รายการ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการสำรวจเก็บข้อมูลเพื่อการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานความหลากหลายของระบบนิเวศแหล่งปะการังเทียม
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเล่นเด็ก จำนวน 2 ชุด (โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบฯ)
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัยหมุน ชนิด 9 ตู้ จำนวน 7 ชุด
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 5 คัน สำหรับใช้ปฎิบัติงานในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดกียามุดดีนบ้านบ่อแร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง แก้ไข ปี พ.ศ. วันรับซองวันสุดท้าย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัยหมุนชนิด 9 ตู้ จำนวน 7 ชุด
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงทางเท้าและก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนอนุภาษภูเก็ตการและซอยเสนานิเวศน์ งวดที่ 2 และงวดที่ 3
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดขจรรังสรรค์ (ครั้งที่ 2 )
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าอ้อมอนามัยสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่, สำหรับเด็ก และแผ่นรองซับ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรกนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ( Echocardiography) จำนวน 1 เครื่อง
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัยหมุน ชนิด 9 ตู้ จำนวน 7 ชุด
  ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 5 คัน สำหรับใช้ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (
  ประกาศ เรื่อง โครงการประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 5 คัน สำหรับใช้ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างทำวารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำวารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ( Echocardiography ) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แบตเตอรี่ จำนวน 4 รายการ
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ) พร้อมไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด ( กล้อง จำนวน 21 ตัว จุดไมโครโฟน จำนวน 9 จุด ) โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ( ครั้งที่ 2 )
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง ( Life Guard ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาการสอบราค่าจ้างทำหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  ประกาศ เรื่อง โครงการประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (พื้นที่ตำบลรัษฎา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดถนน จำนวน 7 สาย
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษา สวน สนามหญ้า พันธุ์ไม้ จำนวน 8 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกสำหรับทำอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคารโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แบตเตอรี่ จำนวน 4 รายการ ฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 1)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม พระพุทธศาสนาวัดขจรรังสรรค์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษา สวน สนามหญ้า พันธุ์ไม้ จำนวน 8 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด (กล้อง จำนวน 21 ตัว จุดไมโครโฟน จำนวน 9 จุด) โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง ผลการประมูลจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงทางเท้าและก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนอนุภาษภูเก็ตการและซอยเสนานิเวศน์
  ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง จำนวน 1 ชุด
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประตูเมืองภูเก็ต ( Phuket Gateway )
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แบตเตอรี่ จำนวน 4 รายการ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดถนน จำนวน 7 สาย
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษา สวน สนามหญ้า พันธ์ไม้ จำนวน 8 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายพรุจำปา - นาสร้อย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงทางเท้าและก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนอนุภาษภูเก็ตการและซอยเสนานิเวศน์
  ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมกีฬาตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2 )
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษา สวน สนามหญ้า พันธ์ไม้ จำนวน 8 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมา ตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดถนนทางหลวงหมายเลข 402, ถนนทางหลวงหมายเลข 4026 และถนนทางหลวงหมายเลข 4031 จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทร
   ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดขจรรังสรรค์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ผลการประมูลจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงหมายเลข 4030 (กะรน - ป่าตอง)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างครูผู้สอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ตตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาคปกติเป็นนานาชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวง หมายเลข 4030 (กะรน - ป่าตอง)
  ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายพรุจำปา - นาสร้อย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับแก้ไข (ฉบับที่๑)
  ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ตกคอนกรตสายพรุจำปา-นาสร้อย ด้วนวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับแก้ไข (ฉบับที่1)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง จำนวน 1 ชุด
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบประปา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาดพร้อมดูแลภูมิทัศน์บริเวณสวนสุขภาพเขาโต๊ะแซะ
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประเกาศเชิญชวน ประมูลจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมกีฬาตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ) พร้อมไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด ( กล้อง จำนวน 21 ตัว จุดไมโครโฟน จำนวน 9 จุด ) โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเท้าและก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนอนุภาษภูเก็ตการและซอยเสนานิเวศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการจัดจ้างโดยวิธีเศษ โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดหาบุคลากรและให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาด ถนนทางหลวงหมายเลข 402 ,ถนนทางหลวงหมายเลข 4026 และถนนทางหลวงหมายเลข 4031 จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง โครงการจ้างทำความสะอาดบริเวณศาลาประชาคม และอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาด ถนนทางหลวงหมายเลข 402, ถนนทางหลวงหมายเลข 4026 และถนนทางหลวงหมายเลข 4031 จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ห้อง LAB) โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพรุจำปน - นาสร้อย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
  ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ (ฉบับแก้ไข)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไข ประกวดราคาจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ห้อง LAB ) โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาคปกติเป็นนานาชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างสอนภาษาจีนนักเรียน โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต,โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502),โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง)และโรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงหมายเลข 4030 (กะรน – ป่าตอง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาเช่ารถปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3 )
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็ก จำนวน 2 ชุด ( โรงเรียน อบจ. บ้านไม้เรียบฯ )
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณศาลาประชาคมและอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ (แก้ไขฉบับที่ 2 )
  ประกาศ เรื่อง จัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบโปรแกรมสำเร็จรูปและฐานข้อมูล ระบบจัดเก็บเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมงานระบบซอฟท์แวร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ราชชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตามโครงการพัฒนาศักยภาพงานบริการประชาชนห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา)
  ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน จำนวน 1 ชุด
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุหินคลุก
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก (ดีเซล)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด (กล้อง จำนวน 21 ตัว จุดไมโครโฟน จำนวน 9 จุด) โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดดกลางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ (โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบประปา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย โรงพยาบสลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ( ห้อง LAB ) โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตามโครงการพัฒนาศักยภาพงานบริการประชาชนห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ( ฉบับแก้ไข )
  ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างก่อสร้างขยายอาคารศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการเดินรถยนต์โดยสารประจำทาง ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตามโครงการพัฒนาศักยภาพงานบริการประชาชนห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาเครื่องเล่นเด็ก จำนวน 2 ชุด ( โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบฯ )
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ โรงเรียน อบจ. สาธิตร่วมพัฒนา
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณพื้นที่หาดในทอน
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผมประโยชน์ร่วมกัน
  ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน จำนวน 1 ชุด
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อผ้าอ้อมอนามัยสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่, สำหรับเด็ก และแผ่นรองซับ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทาองอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3 )
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารชนิดสองแถว ลักษณะตัวถังไม้ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก (ดีเซล)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมกำแพงกันดินและรั้ว บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล แห่งที่ 1
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุกน้ำ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างขยายอาคารศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุจ.ภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง การประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ รับ - ส่ง สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริเวณโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ราคาจ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำและระบบท่อใต้สระว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 รายการ
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์มาตฐานการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) และอุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าอ้อมอนามัยสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่, สำหรับเด็ก และแผ่นรองซับ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณพื้นที่หาดในทอน
  ประกาศ เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาเช่ารถปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (โรงเรียน อบจ.สิธิตร่วมพัฒนา) จำนวน 8 ชุด
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณพื้นที่หาดในทอน
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา กระดานอิเล็กทรอนิกส์(โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา) จำนวน 8 ชุด
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2 )
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อผ้าอ้อมอนามัยสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่, สำหรับเด็กและแผ่นรองซับ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดภูเก็ต (สามแยกสนามบิน - ในยาง ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซอง
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดแสนสุข ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการถนนสีขาวช่วงไสยวน-หาดราไวย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าเสาสูงพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี (โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าอ้อมอนามัยสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่, สำหรับเด็ก และแผ่นรองซับประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี (โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต) จำนวน 13 รายการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรี(วงโยธวาทิต) ด้วยวิธีการทางอ
  ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงโปีะฝั่งด้านขวา ท่าเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา งวดที่2 (งวดสุดท้าย)
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดโฆษิตวิหาร
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 8 รายการ
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาเช่ารถปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีงบประมาณ 2559
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าเสาสูงพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคา โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องสะอาด (แบบไม่รวมอะไหล่) ห้องผ่าตัด ห้องที่ 3,4,5 และ 6 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงโป๊ะฝั่งด้านขวา ท่าเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรี จำนวน 13 รายการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรี(วงโยธวาทิต) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดโฆษิตวิหาร
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อแก๊สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์สำหรับใช้ในโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องสะอาด (แบบไม่รวมอะไหล่) ห้องผ่าตัด ห้องที่ 3,4,5 และ 6 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 46 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าอ้อมอนามัยสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่, สำหรับเด็ก และแผ่นรองซับ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อแก๊สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์สำหรับใช้ในโรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard) ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยระบบน้ำพุดนตรีและทรัพย์สินโดยรอบสระน้ำ ณ บริเวณสระน้ำ สวนสาธารณะสะพานหิน ถนนภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจ้างทำวารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต "อบจ.ภูเก็ต"
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาโครงการจัดซื้อของขวัญ และของรางวัล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงคลินิกคัดกรองโรค โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดถนน จำนวน 10 สาย ตามโครงการถนนสวยสะอาดตา
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่องประกาศชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก 3,000 ลบ.ม.)
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษา สวน สนามหญ้า พันธุ์ไม้ฯ จำนวน 6 แห่ง
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตตร์หรือการแพทย์ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 46 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำวารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต “อบจ.ภูเก็ต”
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อของขวัญและของรางวัล
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดวันขายซอง วันยื่นซองและเลื่อนกำหนดวันเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษา สวน สนามหญ้า พันธ์ไม้ จำนวน 6 แห่ง
  ประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์และวันเสนอราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ผลสอบราคาจ้างเหมาดูแลสนามฟุตซอลแบบมีหลังคา โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดถนน จำนวน 10 สาย ตามโครงการถนนสวยสะอาดตา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำโรงเรียนกะทู้วิทยา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ห้อง LAB) โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อวัสดุหินคลุก
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการหรือจ้างแรงงานบุคคลภายนอกสำหรับทำอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการเดินรถยนต์โดยสารประจำทาง ปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาดพร้อมดูแลภูมิทัศน์ และดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณสวนสุขภาพเขาโต๊ะแซะ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษา สวน สนามหญ้า พันธ์ไม้ฯ จำนวน 6 แท่ง
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (ครั้งที่ 2)
   ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลสนามฟุตซอลแบบมีหลังคา โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ 2)
   ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาดพร้อมดูแลภูมิทัศน์ และดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณสวนสุขภาพเขาโต๊ะแซะ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างหอถังน้ำ ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมบ่อน้ำ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือด้านบน (รร.อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริมอื่นๆ นอกเหนือจากอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง)
  ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดประจำสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่1)
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดประจำสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลาประชาคมและอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างดูแลสนามกีฬาหาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาเช่ารถปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง ซ่อมแซมศาลาที่พัก ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือ ด้านบน (ร.ร.อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลสนามฟุตซอลแบบมีหลังคา โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสนามชัย
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีงบประมาณ 2559
  ประกาศ รายชื่อ ผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางกรแพทย์ (ห้อง LAB) โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจการจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศ (Chiller System) โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งป้ายจราจรบอกทางลัด/ทางเลี่ยง เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรของจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่องนัดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยสำหรับหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ งวดที่ 7 (งวดสุดท้าย)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ห้อง LAB) โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์และยิมเนเซียม คสล.4 ชั้น(โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกและลวดหนาม บริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื่อโรค (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
  ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาการสอบราคาจ้างทำหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปี 2558
  ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจัดจ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณศาลาประชาคมและอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  สอบราคาจัดจ้างซ่อมแซมศาลาที่พัก ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างดูแลสนามกีฬาหาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ห้อง LAB) โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ประจำอำเภอเมือง
  ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างขยายและปรับปรุงห้องสังเกตอาการบริเวณห้องฉุกเฉินและต่อเติมห้องเวรเปล โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสนามชัย
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการขยายและปรับปรุงห้องสังเกตอาการบริเวณห้องฉุกเฉินและต่อเติมห้องเวรเปล จำนวน 3 รายการ
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ห้อง LAB) โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่แสดงน้ำพุดนตรี
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายโรงเรียนบ้านกะหลิม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบประปา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมหอคอยไลฟ์การ์ด จำนวน 9 จุด (ครั้งที่ 3)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3.5 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนอาคารเรียนแบบ 008 โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจัดซื้อผ้าอ้อมอนามัยสำหรับผู้ใหญ่, สำหรับเด็กและแผ่นรองซับ ด้วยวิธีสอบราคา
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลสนามฟุตซอลแบบมีหลังคา โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี อำเภอเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองและบริเวณอาคารศูนย์ควบคุมเรือยอซ์ตจังหวัดภูเก็ต (PYCC)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปี 2558
  ประกาศ เรื่อง กำนหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 20 รายการ ตามโครงการบริหารจัดการห้องพิเศษชั้น 7 เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ โรงพย
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาเช่ารถปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 2 รายการ
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1.6% Sodium hyaluronate injection
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการเดินรถยนต์โดยสารประจำทาง ปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคางานจ้างบริการเชื่อมต่อการส่งข้อมูลระบบติดตามยานพาหนะ (GPS)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล.4 ชั้น 16 ห้องเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "คหกรรม" (โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อผ้าอ้อมอนามัยสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่, สำหรับเด็ก และแผ่นรองซับ (ฉบับแก้ไข)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดของใบเสนอราคา
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศ เรื่อง จัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3.5 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมหอคอยไลฟ์การ์ด จำนวน 9 จุด (ครั้งที่ 3)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ห้อง LAB) โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อผ้าอ้อมอนามัยสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่, สำหรับเด็ก และแผ่นรองซับ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายและปรับปรุงห้องสังเกตอาการบริเวณห้องฉุกเฉินและต่อเติมห้องเวรเปลโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างต่อเติมกันสาด โรงเรียน อบจ. สาธิตร่วมพัฒนา
  ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียน อบจ. สาธิตร่วมพัฒนา
  ประกาศ เรื่อง จัดจ้างโครงการติดตั้งตาข่ายกันนกและลวดหนามบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 2 รายการ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการขยายและปรับปรุงห้องสังเกตอาการบริเวณห้องฉุกเฉินและต่อเติมห้องเวรเปล จำนวน 3 รายการ
  ประกาศ เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถเทรลเลอร์บรรทุกเรือ จำนวน 1 คัน
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล 2 ชั้น โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 20 รายการ ตามโครงการบริหารจัดการห้องพิเศษชั้น 7 เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจการจ้างก่อสร้างสวนสาธารณะ ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต (งวดที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาชีพ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "คหกรรม" (โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเต็นท์ลูกเสือ
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกจ้างซ่อมแซมรถยนต์โดยสารประจำทาง โดยวิธีพิเศษ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1.6% Sodium hyaluronate injection แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ประเภทห้องโดยสารชั้นเดียว พร้อมที่เก็บสัมภาระ จำนวนไม่น้อยกว่า 38 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะหนองน้ำบ้านในคลำ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่2)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรินิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมกันสาดอาคารเรียน โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารและจัดเตรียมสถานที่พร้อมอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 1.6% Sodium hyaluronate injection แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบปรับมุมมองได้ (IP Pan Tilt Zoom Camera)จำนวน 1 ตัว
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล 2 ชั้น โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล 2 ชั้น โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาชีพ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างหอคอยไลฟ์การ์ด จำนวน 3 หลัง (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อชุดกีฬาฟุตบอลและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันฟุตบอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์ลีก ประจำปี 2558
  ประกาศ เรื่อง การประมูลให้เช่าพื้นที่บริเวณลานจอดรถยนต์ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศ (Chiller System) โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพิเศษ จำนวน 27 ห้อง และห้องให้การพยาบาล จำนวน 1 ห้อง โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังน้ำ ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมบ่อน้ำ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมท่อน้ำดับเพลิงในอาคารโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนสาธารณะหนองน้ำบ้านในคลำ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประกวดราคาซื้อ โครงการประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยระบบอิเ
  ประกาศ เรื่อง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 3 รายการ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างผนังป้องกันฐานรากหอคอยไลฟ์การ์ด จำนวน 7 ชุด
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุดกีฬาฟุตบอลและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันฟุตบอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์ลีก ประจำปี 2558
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1.6% Sodium hyaluronate injection แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก (ช่วงที่1) หมู่ที่ 5 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่3)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30 เครื่อง
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอคอยไลฟ์การ์ด จำนวน 3 หลัง
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายและปรับปรุงห้องสังเกตอาการบริเวณห้องฉุกเฉินและต่อเติมห้องเวรเปลโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกาดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล 4 ชั้น 12 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมหอคอยไลฟ์การ์ด จำนวน 9 จุด (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 3 รายการ
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายโรงเรียนบ้านกะหลิม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรกนิกส์ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งจำนวน 7 รายการ (ครั้งที่2)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างหอถังน้ำ ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมบ่อน้ำ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายพื้นที่และเพิ่มศักยภาพแผนกกายภาพบำบัดโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ 3)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาเช่ารถปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ชั้น 23 ห้อง พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่2)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะหนองน้ำบ้านในคลำ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก(ช่วงที่1) หมู่ที่ 5 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่3)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมชั้น3.5 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อข้าวหอมมะลิ (ข้าวขาว 100 เปอเซ็นต์)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออินทผาลัม
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างหอคอยไลฟ์การ์ด จำนวน 3 หลัง
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายและปรับปรุงห้องสังเกตอาการ บริเวณห้องฉุกเฉินและต่อเติมห้องเวรเปลโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดถนนหมายเลขทางหลวง 402 ถนนเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อผ้าอ้อมอนามัยสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่, สำหรับเด็ก และแผ่นรองซับ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกและลวดหนาม บริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศวีไอพีขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการประตูบานเลื่อนพร้อมติดตั้งกระจกปิดช่องระบายอากาศ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
  ประกาศ เรื่อง จัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3.5 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมป้าย LED ในสนามกีฬาสุระกุล
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศวีไอพี ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสนามชัย (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนเจ้าฟ้า - สวนหลวงเพื่อแก้ปัญหาการจราจร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง จัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนและทางเดินรอบโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองปากบาง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีพิเศษ
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 รายการ
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโครงการบริหารจัดการห้องพิเศษชั้น 7 เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 8 ราย
  ประกาศ เรื่อง จัดจ้างโครงการติดตั้งตาข่ายกันนกและลวดหนามบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกิจกรรมนักเรียน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพร้อมเก้าอี้)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกิจกรรมนักเรียน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาปีที่ 1-6
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริมอื่นๆ นอกเหนือจากอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กปฐมวัย งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2558
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสนามชัย (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard) ประจำปีงบประมาณ 2558
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งรอบอ่างเก็บน้ำสวนสาธารณะบ้านผักฉีดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดถนนหมายเลขทางหลวง 402 ถนนเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทาองอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลินิกวัณโรคและ HIV โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเพื่อดำเนินการปรับปรุงที่นั่งอัฒจรรย์สระว่ายน้ำและโครงการปรับปรุงที่นั่งอัฒจรรย์สนามกีฬาสุระกุล ด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าอ้อมอนามัยสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่, สำหรับเด็ก และแผ่นรองซับ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 2 รายการ โครงการบริหารจัดการห้องพิเศษชั้น 7 เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง และเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจำที่ 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารและจัดเตรียมสถานที่พร้อมอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโครงการบริหารจัดการห้องพิเศษ ชั้น 7 เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 8 รายการ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมหอคอยไลฟ์การ์ด จำนวน 9 จุด
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 รายการ
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ (ครั้งที่ 3)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคาซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งรอบอ่างเก็บน้ำสวนสาธารณะบ้านผักฉีด
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ครั้งที่ ๒)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมท่อน้ำดับเพลิงในอาคารโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ 4)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อผ้าอ้อมอนามัยสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่, สำหรับเด็ก และแผ่นรองซับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๖ รายการ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตฯ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โครงการบริหารจัดการห้องพิเศษชั้น 7 เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการบริหารจัดการห้องพิเศษชั้น 7 เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต‏
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อแก๊สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์สำหรับใช้ในโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบลิฟต์ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต(ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายโรงเรียนบ้านกะหลิม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศวีไอพี ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีสิทธิได้รับการคัดเลือก ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเสียงเวทีการแสดงย่อย/กองอำนวยการพร้อมติดตั้งและรื้อถอน บริเวณงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2558
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อพาเลทพลาสติก จำนวน 70 อัน ขนาดไม่น้อยกว่า 100*120*15 ซม.
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน
  ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard) ประจำปีงบประมาณ 2558
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อแก๊สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์สำหรับใช้ในโรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องพิเศษ จำนวน 27 ห้อง และห้องให้การพยาบาลจำนวน 1 ห้อง โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าอ้อมอนามัยสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่, สำหรับเด็ก และแผ่นรองซับ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์นาฎศิลป์ไทย โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศวีไอพี ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อ จัดซื้อพาเลทพลาสติก จำนวน 70 อัน
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศแบบหลังคาสูง เพื่อใช้ในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ภาคใต้ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558 ณ จังหวัดพังงา
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Gurd) ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งรอบอ่างเก็บน้ำสวนสาธารณะบ้านผักฉีด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (จัดซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย) บริเวณเขาโต๊ะแซะ จำนวน 10 สถานี รวม 11 ชุด
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบลิฟต์ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบเสาสูงพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard) ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ สอบราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยระบบน้ำพุดนตรีและทรัพย์สินโดยรอบสระน้ำ ณ บริเวณสระน้ำ สวนสาธารณะสะพานหิน ถนนภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศแบบหลังคาสูง 1/2558
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องเล่นกลางแจ้ง,เครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นสนาม
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุดกีฬา(64/2557)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมท่อน้ำดับเพลิงในอาคารโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ 3)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง จัดจ้างซ่อมแซมแฟลตที่พักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมห้องสมุดเฉลิมพระเกียติ 50 พรรษา ประจำอำเภอเมือง
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับครุภัณฑ์โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv พร้อมระบบ
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์และยิมเนเซียม คสล.๔ ชั้น(โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาบริการห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ (ห้อง LAB) โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภุเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(สอบราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้)
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคา โครงการจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องอัตร้าซาวด์ รหัสครุภัณฑ์ ๓๒๙-๕๔-000๖ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(โครงการจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องอัตร้าซาวด์)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซ่อมแซมหลังคาภายในอาคาร และหลังคาบริเวณทางเดินริมสระน้ำประตูเมืองภูเก็ต (Phuket gatway)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบลิฟต์ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์และยิมเนเซียม คสล.๔ ชั้น (โรงเรียน อบจ.ภูเก็ต) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อของขวัญ ของรางวัล
  ประกาศ เรื่อง แก้ไขกำหนดวันขายซองเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ชั้น 23 ห้อง พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบฯ
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์(ห้อง Lab) โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๒ เครื่อง
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสนามชัย
  ประกาศ เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อวัสดุหินคลุก
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำวารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต "อบจ.ภูเก็ต"(ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมท่อน้ำดับเพลิงในอาคารโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่องยกเลิกการสอบราคาจ้างทำวารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต "อบจ.ภูเก็ต"
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คศล 4 ชั้น 12 ห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียน อบจ. บ้านไม้เรียบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดงาน Light Up Phuket ประจำปี 2557
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคางานจ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในรูปแบบปฏิทิน และสมุดคู่มือประชาชน ประจำปี 2558
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน อบจ.บ้านนาบอน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ชั้น 23 ห้อง พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์และยิมเนเซียม คสล.4 ชั้น (โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องอัลตร้าซาวด์ รหัสครุภัณฑ์ 329-54-0006 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำวารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต "อบจ.ภูเก็ต"
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำคอลงปากบาง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในรูปแบบปฏิทินและสมุดคู่มือประชาชน ประจำปี 2558
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและภูมิทัศน์ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบโปรแกรมสำเร็จรูปและฐานข้อมูล ระบบจัดเก็บเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบซอฟต์แวร์ อบจ.ภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดงาน Light Up Phuket ประจำปี 2557
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลบ้านอ่าวน้ำบ่อ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อนิตยสาร/วารสารและหนังสือพิมพ์ เข้าห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ทั้ง 4 แห่ง และรถห้องสมุดเคลื่อนที่
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริมอื่นๆ (นอกเหนือจากอาหารเสริมนม) สำหรับนักเรียน โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก(ช่วงที่1) หมู่ที่ 5 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประมูลราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดประจำสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริมอื่นๆ(นอกเหนือจากอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติ โกวิทบำรุง)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติ โกวิทบำรุง)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมและจัดเตรียมอาหาร โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประกวดราคาจ้าง ด้วนวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดถนนจำนวน 10 สาย ตามโครงการถนนสวยสะอาดตา
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายพื้นที่และเพิ่มศักยภาพแผนกกายภาพบำบัดโรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ( ครั้งที่ 2 )
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริมอื่นๆ นอกเหนือจากอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กปฐมวัย งวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 ของโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์(ห้อง LAB) โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองปากบาง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการเสนอราคาลดราคาขั้นต่ำ(Minimum Bid) ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดถนนจำนวน 10 สาย ตามโครงการถนนสวยสะอาดตา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดถนนจำนวน 10 สาย ตามโครงการถนนสวยสะอาดตา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและระบบรักษาความปรอดภัยสำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ( ครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการการก่อสร้างสวนสาธารณะตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(เพิ่มเติม)
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านอ่าวน้ำบ่อ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดภูมิทัศน์สวนสาธารณะเขาโต๊ะแซะ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่แสดงน้ำพุดนตรี
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประตูเมืองภูเก็ต ( Phuket Gateway)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างดูแลสนามกีฬาหาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณศาลาประชาคมและอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อยา Atorvastatin Tablet 40 mg
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อยา Atorvastatin Tablet 40 mg
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการห้องปฎิบัติการทางการแพทย์(ห้อง Leb)โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕0 พรรษาทั้ง 4 แห่ง
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองและบริเวณอาคารศูนย์ควบคุมเรือยอช์ตจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อยา Atorvastatin Tablet 40 mg
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อยา Alfuzosin Tablet 10 mg
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อยา Amoxicillin+Clavulanic Tablet 875+125 mg
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อยา Iopromide Inj. 370 mgI/ml 100 ml
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อยา Rabies Vaccine Inj. 2.5 unit/dose
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อยา Equine Rabies Immunoglobulin 1,000 unit/ 5 ml
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อยา (น้ำเกลือ)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อยา Erythropoietin Alpha Inj. 5,000 Units/Vial
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อยา Erythropoietin Alpha Inj. 4,000 Units/Vial
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อยา Insulin Human NPH+R Inj. 70+30 IU/ml 3 ml
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อยา Imipenem+Cilastatin Inj. 0.5+0.5 g/Vial
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อยา Piperacillin +Tazobactam Inj 4 + 0.5 g/Vial
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อยา Enoxaparin Inj. 60 mg/0.6 ml Syringe
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อยา Omeprazole Inj. 40 mg/Vial
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อยา Salmeterol+Fluticasone Accuhaler 50 + 250 mcg/dose
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณสระว่ายน้ำ อบจ ภูเก็ต และสอนสุขภาพเขาโต๊ะแซะ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕0 พรรษา ประจำอำเภอเมือง
  ประกาศ เรื่อง สอบราคางานจ้างบริการเชื่อมต่อการส่งข้อมูลระบบติดตามยานพาหนะ(GPS)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่2)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้นเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 36 ที่นั้ง
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปา และถังเก็บน้ำอาคารแฟลตที่พักข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษา สวน สนามหญ้า พันธ์ไม้ฯ จำนวน 6 แห่ง
  ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดถนน จำนวน 10 สาย ตามโครงการถนนสวยสะอาดตา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อข้าวสาร (ข้าวขาวหอมมะลิ 100%) และน้ำมันปาล์ม เพื่อใช้ในงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2557
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างงานซ่อมแซมท่อน้ำดับเพลิงในอาคารโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ผุ้ชนะการสอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังวหัดภูเก็ตพร้อมติดตั้ง
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการเดินรถยนต์โดยสารประจำทาง ปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำหนังสือรายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบาย ประจำปี 2557
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อผ้าอ้อมอนามัยสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่, สำหรับเด็ก และแผ่นรองซับ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายพื้นที่และเพิ่มศักยภาพแผนกกายภาพบำบัดโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์อเนกประสงค์และรถยนต์ตู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อุปกรณ์ช่วยชีวิต (Rescue Board) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับใช้ในโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง Life Guard
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างดูแลและบำรุงรักษา สวน สนามหญ้า พันธ์ไม้ฯ จำนวน 6 แห่ง
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำคลอกปากบาง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสร์
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมติดตั้ง
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมเปลี่ยนเก้าอี้กองเชียร์บริเวณอัฒจันทร์ฝั่งที่นั่งประธานสนามสุระกุล
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศวีไอพี ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน พร้อมพนักงานขับรถ
  ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงและก่อสร้างสระเก็บน้ำคลองเสน่ห์โพธิ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.คลองบางใหญ่(ข้างโรงเรียนสตรีภูเก็ต) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของในพื้นที่จังหวัดภุเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมจริยธรรมศาสนาอิสลามประจำมัสยิดดารุสลาม บ้านบางดุก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องส่องทางไกล จำนวน 38 ตัว (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv พร้อมระบบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดบ่อน้ำและก่อสร้างหอถังสูงบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อกล้องส่องทางไกล จำนวน 38 ตัว
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างคลินิกวัณโรคและ HIV โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา อำเภอถลาง
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเจ้าฟ้า-สวนหลวง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประมูลซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมระบบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้จริยธรรมประจำมัสยิดอิสลาฮุดดีน บ้านทุ่งคา (ครั้ง 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซ่อมแซมความชำรุดของระบบปั๊มน้ำ บริเวณประตูเมืองภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น (ครั้งที่ 3)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออินทผาลัม
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อข้าวสารหอมมะลิ (ข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์)
  ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อกล้องส่องทางไกล จำนวน 38 ตัว
  ประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมระบบ
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์/อุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 47 รายการ(ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 โครงการของกองสาธารณสุข และโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนแบบ 008 โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เก้าอี้พลาสติก จำนวน 2,000 ตัว
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยสำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเคาน์เตอร์พยาบาลสำหรับใช้ในโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมจริยธรรมศาสนาอิสลามประจำ มัสยิดดารุสลาม บ้านบางดุก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ถังออกซิเจนแบบพกพา โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับใช้ในโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง Life Guard
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องสูบน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทราอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์/อุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 47 รายการ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อวัสดุหินคลุก
  ประกาศ เรือง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เก้าอี้พลาสติก จำนวน 2,000 ตัว ตามโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.คลองบางใหญ่ (ข้างโรงเรียนสตรีภูเก็ต) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการถนนสีขาวทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนห้าแยกฉลอง-ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประตูน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกาส์
  ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
  ประกาศ เรื่อง การประมูลให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านอาหาร โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถยนต์ ชนิด 4 ล้อ (ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง)
  ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมระบบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ ราคาซื้อครุภัณฑ์เกษตร รถขุดตีนตะขาบและรถตักล้อยาง
  ประกาศ เรื่องสอบราคาจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร จำนวน 38 เครื่อง
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดบ่อน้ำและก่อสร้างหอถังสูบบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลบำรุงรักษาความสะอาดถนนทางหลวงหมายเลข 402 และสถานที่อื่น ๆ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ดูแลความสะอาดถนนและ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง (พร้อมติดตั้ง)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรูจริยธรรมประจำมัสยิดอิสลาฮุดดีน บ้านทุ่งคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนหินก่อริมคลองบบางหวาน 2 ฝั่ง หมู่ที่1 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์/อุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 47 รายการ (ครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเคาน์เตอร์พยาบาลสำหรับใช้ในโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องล้างตัวผู้ป่วยสัมผัสสารเคมี โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องชะล้าง และอ่างล้างมือหอผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องสูบน้ำ ด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ (Negative Pressure) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำลานจอดรถภายใน โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น (ครั้งที่2)
  ประกาศ เรื่อง การประมูลให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านอาหาร โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสถานีอนามัย-โรงเรียนบ้านกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประตูน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลตลาดหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างดูแลสนามกีฬาหาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสสร้าง (หินย่อยขนาด 3/8")
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 ประเภท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ 313
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง(Life Guard) ประจำปีงบประมาณ 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลบำรุงรักษาความสะอาดถนนทางหลวงหมายเลข 402 และสถานที่อื่น ๆ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ดูแลความสะอาดถนนและสถานที่ต่าง ๆ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ(ตู้เก็บเครื่องนอน,ตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมซิงค์,ตู้เก็บเอกสาร)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 เครื่อง
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับใช้ในโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง Life Guard
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนหินก่อริมคลองบางหวาน 2 ฝั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องแม่ข่ายสำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบฯ และโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องสูบน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อแก๊สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์สำหรับใช้ในโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการประมูลซื้อผ้าอ้อมอนามัยสำเร็จรูป สำหรับผู้ใหญ่,สำหรับเด็ก และแผ่นรองซับ จำนวน 6 รายการ ตามโครงการ phuket care "สุขภาพพอเพียงกับโรง
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยกะรน 2 ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง ( Life Guard ) ประจำปีงบประมาณ 2557 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศเรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์กระบะแบบ 4 ประตู เครื่องยนต์ดีเซล ด้วยวิธีการทางอิเลกทรอนิกส์
  ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถเครนเอนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่องยกเลิกการสอบราคาจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2557
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมวัดเจริญสมณกิจ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อ กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต จำนวน 32 ตัว
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์
  ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อผ้าอ้อมอนามัยสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่,สำหรับเด็ก และแผ่นรองซับ ตามโครงการ Phuket Care "สุขภาพพอเพียงกับโรงพยาบาลหมื่นเตียงในภูเก็ต"ประจำปีงบประมาณ 2557 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
  ประกาศสอบราคารจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยระบบน้ำพุดนตรีและทรัพย์สินโดยรอบสระน้ำ ณ บริเวณสระน้ำ สวนสาธารณสะพานหิน ถนนภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ยื่นซองและเปิดซองประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบเสาสูง พร้อมอุปกรณ์
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนบ้านเหรียงพรุสมภาร ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศแบบหลังคาสูง
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อชุดกีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ภาคใต้ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2557
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการงานตกแต่งอาคารยิมเนเซี่ยม โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถเก็บผ้า จำนวน 4 คัน
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อขอซื้อเอกสารประมุลจ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบเสาสูง พร้อมอุปกรณ์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกระจกกรอบอลูมิเนียม ประตูช่องแสง อาคารเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศโครงการประมูลราคาจ้างโครงการปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์ตำบลรัษฎา
  ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
  ประกาศ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศและขยายวันขายซองเอกสารประมูลจ้าง และกำหนดดูสถานที่ วันกำหนดยื่นซองและเปิดซองประมูล และวันกำหนดเข้าเสนอราคา โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบเสาสูง พร้อมอุปกรณ์
  ประมูลราคาจ้างเหมาทำความสะอาดประจำสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( ครั้งที่ 2 )
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อครุภัณฑ์/อุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 47 รายการ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุดกีฬา
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบเสาสูงพร้อมอุปกรณ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประมุลราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 4 แห่ง และสถานที่อื่น ๆ ตามโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ด้วยระบบอิเล็กทร
  ประกาศ เรื่อง ประมุลจ้างโครงการปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์(ห้อง LAB) โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่องประมูลราคาจ้างโครงการเหมาทำความสะอาดประจำสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่แสดงน้ำพุดนตรี
  ประกาศ เรื่อง การประมูลให้เช่าที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง การประมูลให้เช่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง บริเวณสะพานหิน ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ใกล้เคียงกับร้านรังนก
  ประกาศ เรื่อง การประมูลให้เช่าอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น เลขที่ 100/245 ตั้งอยู่บริเวณสะพานหิน ถนนภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประมูลให้เช่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์(ห้องLAB)โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลองค๋การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่องประมูลซื้อครุภัณฑ์/อุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 47 รายการ
  ประมูลจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 41 จุด ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่องผู้ชนะการสอบราคา โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อนิตยสาร/วารสารและหนังสือพิมพ์ เข้าห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ทั้ง 4 แห่ง และรถห้องสมุดเคลื่อนที่
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำวารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต "อบจ.ภูเก็ต"(ครั้งที่ 2) เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน และกิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) เรื่องสอบราคาจ้างอาหารเสริมอื่น ๆ สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างทำวารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต"อบจ.ภูเก้ต"
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบโปรแกรมสำเร็จรูปและฐานข้อมุล ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบซอฟต์แวร์ อบจ.ภูเก็ต
  เรื่อง ประมูลจ้างดำเนินการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (พื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต,พื้นที่เทศบาลตำบลรัษฎา,พื้นที่ตำบลวิชิต,บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง,พื้นที่ตำบลตลาดใหญ่(ถนน
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ทางสถานีโทรทัศน์ภูเก็ตเคเบิ้ลทีวี
  ประกาศ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1-6 งวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2557
  ประกาศ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบทำอาหารเสริมอื่น ๆ นอกเหนือจากอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กปฐมวัย งวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2557
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมุลจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ และอาคารเก็บพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยระบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์และอาคารเก็บพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิก
  ประกาศโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เรื่องสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริมอื่น ๆ สำหรับโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดภูมิทัศน์สวนสาธารณะเขาโต๊ะแซะ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อโทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว (LCD TV)
  ประกาศ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตัดติโกวิทบำรุง) เรื่อง สอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง)
  ประกาศโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
  ประกาศโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริมอื่น ๆ(นอกเหนือจากอาหารเสริมนม) สำหรับนักเรียน โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา อำเภอเมือ จังหวัดภูเก็ต ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำวารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต "อบจ.ภูเก็ต" เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน และกิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อคอมพิวเตอร์พกพา โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต ) ประจำปีงบประมาณ 2556 ด้วยระบบอิลเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประมูลให้เช่่าที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประมูลจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้ัดจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์และอาคารเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อผ้าอ้อมอนามัยสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่,เด็ก และแผ่นรองซับ
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีสิทธิได้รับการคัดเลือก ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
  ประกาศ เรื่อง การประมูลให้เช่าที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  สอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด บริเวณศาลาประชาคมและอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  สอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ และอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ( ครั้งที่ ๒ )
  ประกาศประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องฟอกไตเทียมโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อผ้าอ้อมอนามัยสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่, สำหรับเด็ก และแผ่นรองซับ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือ สำหรับห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ทั้ง 4 แห่ง
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
  ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมแซมซุ้มส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลถือศิลกินผัก อบจ.ภูเก็ต
  สอบราคาจ้างดูแลสนามกีฬาหาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดการประตูเมือง (Phuket Gateway)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณสระว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต และสวนสุขภาพเขาโต๊ะแซะ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อข้าวสาร (ข้าวขาวหอมมะลิ 100%) และน้ำมันปาล์มเพื่อใช้ในโครงการประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2556
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างบริการเชื่อมต่อการส่งข้อมูลระบบติดตามยานพาหนะ(GPS)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมทาสีรั้วโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจัดจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลแบบมีหลังคา โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยระบบอิเล็กทรนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาบริการจัดการเดินรถยนต์โดยสารประจำทาง ปีงบประมาณ 2557 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมสระว่ายน้ำรั่วซึม
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ และอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านเหรียงพรุสมภาร ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่องสอบราคาชื้อวัสดุหินคลุก
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานพร้อมติดตั้งภายในอาคารศูนย์ควบคุมเรือยอร์ชแห่งใหม่ (PPCC) บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมวัดเจริญสมณกิจ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายชื่อห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์รวมใจออสเตรียภูเก็ต (ครั้งที่ 3)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือ สำหรับห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ทั้ง 4 แห่ง
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงฝายคลองพระแทว พร้อมระบบส่งน้ำ
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดถนน จำนวน 10 สาย ตามโครงการถนนสวยสะอาดตา
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น เลขที่ 100/245
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมวัดเจริญสมณกิจ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปี 2556
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าและระบบน้ำบาดาล ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ
  ประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันเสนอราคาโครงการประมูลจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประมูลชื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 41 จุด ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจัดจ้างโครงการตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดถนน จำนวน 10 สาย ตามโครงการถนนสวยสะอาดตา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางแพทย์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับใช้ในโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง LIFE GUARD ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมบ้านพารา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงสายเจ้าฟ้าตะวันออกจากโรงเรียนดาวรุ่งถึง ถนนขวาง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต(ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านเหรียงพรุสมภาร ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษา สวน สนามหญ้า พันธ์ไม้ฯ จำนวน 6 แห่ง
  ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สำนักงานชั้นวางเอกสาร ของห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้างเกาะกลางถนน 4024 ช่วงผ่านโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องตัด-ถ่าง จำนวน 1 ชุด
  ประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้ง 2)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออินทผาลัม
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อข้าวสารหอมมะลิ(ข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 2)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมวัดเจริญสมณกิจ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานชั้นวางเอกสาร ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
  ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมแฟลตบ้านพักข้าราชการ 3 ชั้น
  ประกาศ เรื่อง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมุลจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษา สวน สนามหญ้า พันธ์ไม้ฯ จำนวน 6 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดถนน จำนวน 10 สาย ตามโครงการถนนสวยสะอาดตา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิการประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิเทัศน์ด้านหลังหอพักแพทย์-พยาบาล(อาคาร 5 ชั้น)(ครั้งที่3)
  ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสวนสาธารณะลานกีฬาอำเภอกะทู้
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ บริเวณปากทางเข้าสรรพากร สาขาฉลอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 5)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา โครงการจัดซื้อสื่อการสอนชุดสร้างเสริมพื้นฐานการเข้าใจ การเรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา โครงการจัดซื้อสื่อการสอนชุดสร้างเสริม พื้นฐานการเข้าใจ การเรียนรู้ทักษะสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างบริหารจัดการรถยนต์โดยสารประจำทาง ในปีงบประมาณ 2556
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard) ประจำปีงบประมาณ 2556 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่องผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อผ้าอ้อมอนามัยสำหรับผู้ใหญ่
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
  ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมบ้านพารา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงสายเจ้าฟ้าตะวันออก จากโรงเรียนดาวรุ่ง ถึง ถนนขวาง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งตามโครงการจัดซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา โครงการจัดซื้อสื่อและหนังสือเข้าห้องสมุด โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมวัดเจริญสมณกิจ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษา สวน สนามหญ้า พันธ์ไม้ฯ จำนวน 6 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องยนต์เรือตรวจการณ์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 250 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง
  ประกาศ เรือ่ง ประมุลจ้างโครงการจ้างดำเนินการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงบริเวณโค้งวังถลาง อำเภอ จังหวัดภูเก็ต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมบ้านพารา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์โดยสารชนิดสองแถว ลักษณะตัวถังไม้ ชนิด 6 ล้อ ขนาดบรรทุกน้ำหนักไม่น้อยกว่า 4 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,500 ซีซี ขนาดเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 125 แรงม้า จำนวน 4 คัน ด
  ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard) ประจำปีงบประมาณ 2556 ระบบอิเลกทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อผ้าอ้อมอนามัยสำหรับผู้ใหญ่
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน ๕ รายการ
  สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณสระว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต และสวนสุขภาพเขาโต๊ะแซะ
  ประกาศ เรื่อง การประมูลให้เช่าพื้นที่ติดทะเลบริเวณใกล้เคียงกับบริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์ รีไฟนิ่ง จำกัด ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงสายเจ้าฟ้าตะวันออกจากโรงเรียนดาวรุ่ง ถึง ถนนขวาง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศเรื่อง ประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาและปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่น โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังหอพักแพทย์-พยาบาล (อาคาร 5 ชั้น)(ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการแผนกเภสัชกรรม โดยการจัดทำห้องผสมยา(Clean Room) จำนวน 1 ห้อง โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
  ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่ารถยนต์กระบะแบบ 4 ประตู เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 3 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศเรื่อง ยกเลิกการประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมทางพุทธศาสนาวัดเทพนิมิตร ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับใช้ในโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง LIFE GUARD ประจำปี 2556
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงสายเจ้าฟ้าตะวันออก จากโรงเรียนดาวรุ่ง ถึง ถนนขวาง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงบริเวณโค้งวังถลาง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์
  ประกาศเรื่อง แก้ไขประกาศการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีและนาฎศิลป์
  ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำอำเภอถลาง ประจำอำเภอเมือง และโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
  ประกาศเรื่อง ประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารชนิด 2 แถว ลักษณะตัวถังไม้ ชนิด 6 ล้อ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 4 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,500 ซีซี ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 125 แรงม้า จำนวน 4
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายชื่อห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์รวมใจออสเตรียเลีย (ฉบับแก้ไข)
  ประกาศเรื่อง ประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ บริเวณปากทางเข้าสรรพากร สาขาฉลองด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ (ครั้งที่ 4)
  ประกาศเรื่อง ประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันดินสไลด์ตัว (ขุมน้ำฉลองของ อบจ.ภูเก็ต) (ครั้งที่ 4) ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายชื่อห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์รวมใจออสเตรียภูเก็ต (ฉบับแก้ไข)
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ(เครื่องยนต์ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร หรือ 4 ลูกบาศก์หลา จำนวน 1 คัน
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังหอพักแพทย์-พยาบาล (อาคาร 5 ชั้น)
  ประกาศเรื่อง โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 ชุด
  ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องล้างท่อ (ครั้ง 2)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายชื่อห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์รวมใจออสเตรียภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการแผนกเภสัชกรรม โดยการจัดทำห้องผสมยา (Clean Room) จำนวน 1 ห้อง โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมทางพุทธศาสนาวัดเทพนิมิต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)
  ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับใช้ในโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง Life Guard ประจำปี 2556
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคา จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม (บล็อกทรายมหาสนุก, บล็อกยาง)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 402 ถนนเทพกระษัตรี และสถานที่อื่นๆ ที่อยุ่ในความรับผิดชอบขององค์
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ(เครื่องยนต์ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย ตู้บรรทุกมูลฝอย มีความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร หรือ 4 ลูกบาศก์หลา จำนวน 1 คัน
  ประกาศเรื่อง ประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดวงโยธวาทิต)
  ประกาศเรื่อง ประมูลจัดจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบเสาสูงพร้อมอุปกรณ์ ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องล้างท่อ สำหรับล้างท่อขนาด 2-8 นิ้ว ล้างได้ไกลไม่น้อยกว่า 60 เมตร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการภูเก็ตแคร์ จำนวน 2 รายการ (เตียงเฟาว์เลอร์ , ที่นอนลม)
  ประกาศเรื่อง เรียกสอบราคาซื้อวัสดุหินคลุก
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดภูมิทัศน์สวนสาธารณะเขาโต๊ะแซะ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้งภายในโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อ กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 ชุด
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนาม(บล็อกทรายมาหาสนุก,บ,ล็อกยาง) โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจัดซื้อ กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 ชุด
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องล้างท่อสำหรับล้างท่อขนาด 2-8 นิ้ว ล้างได้ไกลไม่น้อยกว่า 60 เมตร
  ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องล้างท่อ
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ขนาดน้ำหนัก 3 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 2500 ซีซี จำนวน 1 คัน
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง(บัส) จำนวน 3 คัน
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์(ห้อง LAB) โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถยนต์บรรทุก
  ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีสิทธิ์ไดรับคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
  ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 402 ถนนเทพกระษัตรีย์ และสถานที่อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยระบบอีเล็กทร
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจัดซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน ตำบลตลาดใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง (บัส) ปรับอากาศ จำนวน 3 คัน
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อผ้าอ้อมอนามัยสำหรับผู้ใหญ่ และผ้าอ้อมอนามัยสำหรับเด็ก
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (ครั้งที่ 3)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานเครื่องล้างท่อสำหรับล้างท่อขนาด 2-8 นิ้ว ล้างได้ไกลไม่น้อยกว่า 60 เมตร
  ประกาศเรื่อง ยกเลิกการประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมทางพุทธศาสนาวัดเทพนิมิต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ
  ประกาศเรื่อง ประมูลซื้อเครื่องผสมยางแอสฟัลท์ แบบ Hot Mixs ขนาด 12 ตันต่อชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง
  ประกาศ เรื่อง ประมูลราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 4 แห่ง และสถานที่อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทร
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจัดจ้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเพื่อสุขภาพโรงเรียนบ้านพรุจำปา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อ ลิฟท์ยกรถ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ตัน จำนวน 1 ชุด
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อ เครื่องต้มยางแอสฟัลท์ ขนาด 600 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถยนต์บรรทุกแบบตอนเดียว ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2400 ซีซี จำนวน 2 คัน
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อผ้าอ้อมอนามัยสำหรับผู้ใหญ่ และผ้าอ้อมอนามัยสำหรับเด็ก
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก บริเวณปากทางเข้า สำนักงานสรรพากร สาขาฉลอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)
  ประกาศเรื่อง ประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะลานกีฬาอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถดูุดสิ่งปฏิกูล
  ประกาศ เรื่อง ประมูลราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัด อบจ. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 4 แห่ง และสถานที่อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ( ห้อง LAB ) โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศเรื่อง ประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาวัดเทพนิมิต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โครงการภูเก็ตแคร์ จำนวน 3 รายการ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยระบบน้ำพุดนตรีและทรัพย์สินโดยรอบสระน้ำ ณ บริเวณสระน้ำ สวนสาธารณะสะพานหิน ถนนภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งบริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน ตำบลตลาดใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจัดจ้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลและภูมิทัศน์ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 4)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการซ่อมไฟสัญญาณจราจรบริเวณปากทางแยกเข้าบ้านไสยวนชำรุด
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันดินสไลด์ตัว (ขุมน้ำฉลอง ของ อบจ.ภูเก็ต) (ครั้งที่ 3) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก บริเวณปากทางเข้า สำนักงานสรรพากร สาขาฉลอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศเรื่อง ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ประมูลราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัด อบจ. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 4 แห่ง และสถานที่อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการตู้เหล็กประกบไม้
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลและภูมิทัศน์ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศเรื่อง ประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารยิมเนเซียมโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ
  ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น
  ประกาศเรื่อง ประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาวัดเทพนิมิต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์
   ประกาศ เรื่อง ประมูลราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 4 แห่ง และสถานที่อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษาด้วยระบบอิเล็กท
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด บริเวณศาลาประชาคมและอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ 2)
  ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ประเภทสำนักงาน จำนวน 73 รายการ
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>