ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"
ประกาศ
        รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านและป้องกันการทุจริต อ่านต่อ
        รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่านต่อ
        การประเมินความเสี่ยงการทุตจริตภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 อ่านต่อ
        ทบทวนบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านต่อ
.........................................................................................................................................................
คำสั่ง
        คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้ง บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITAS) (ปรับปรุง ครั้งที่ 1) อ่านต่อ
        คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
....................................................................................................................................................
มาตรการ
        มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน อ่านต่อ
        มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม อ่านต่อ
        มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ อ่านต่อ
        มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        มาตรการการป้องกันการรับสินบน อ่านต่อ
        มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต อ่านต่อ
        มาตรการในการสร้างจิดสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสงเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต อ่านต่อ
        มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต อ่านต่อ
        มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ อ่านต่อ
        มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อ่านต่อ
....................................................................................................................................................
แผนการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
        โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่านต่อ
        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านต่อ
        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 อ่านต่อ
        แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) อ่านต่อ
...................................................................................................................................................
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
        รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รอบ 6 เดือน อ่านต่อ
        รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน อ่านต่อ
ปีงบประมาณ 2563
        รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รอบ 6 เดือน อ่านต่อ
        รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน อ่านต่อ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
        รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รอบ 12 เดือน อ่านต่อ
        รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน อ่านต่อ
...................................................................................................................................................
ตรวจสอบภายใน/อื่นๆ
        รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านต่อ
        กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่านต่อ
        แผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่านต่อ
        แบบแสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ อ่านต่อ
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422