_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 36 จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. นายสนธยา สุนธารักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนาม นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี
นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ในแต่ละปี เด็กๆ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่จากองค์พระบรมราชูปถัมภ์แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ซึ่งได้พระราชทานเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อาคารเรียน ห้องละหมาด ห้องเบเกอรี่ เงินพระราชทานเพื่อการปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ และสิ่งของต่างๆ รวมถึงในครั้งนี้ทรงพระราชทานอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ทุกคน พวกเราในฐานะลูกๆ ราชประชานุเคราะห์ ซึ่งส่วนมากเป็นเด็กนักเรียนที่ประสบภัย “สึนามิ” ซึ่งไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใด เราก็ยังคงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่าน ด้วยน้ำพระหฤทัยดุจสายธารหลั่งไหลหล่อเลี้ยงชีวิตให้กลับฟื้นยืนต่อไปได้ ฉะนั้น ลูกราชประชานุเคราะห์ทุกคน ควรตระหนักและระลึกเสมอว่า เราควรเป็นเด็กดี มีความกตัญญูกตเวที ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทที่ทรงมอบให้ เพื่อจะเป็นคนดีคนเก่งของครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้ ขออวยพรให้ คณะครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตทุกคน มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง สมดั่งพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมุ่งมั่นและมีพระมหากรุณาธิคุณให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต” ผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต กล่าว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต เดิมคือโรงเรียนบ้านกมลา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันเปิดทำการสอนเข้าสู่ปีที่ 9 โดยจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนประเภทอยู่ประจำ (กิน-นอน) และนักเรียนประเภทไป-กลับ ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 705 คน เป็นนักเรียนอยู่ประจำ จำนวน 268 คน เป็นนักเรียนไป-กลับ จำนวน 437 คน มี 26 ห้องเรียน มีข้าราชการครู จำนวน 9 คน พนักงานราชการ 9 คน ครูอัตราจ้าง 29 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน และคนงานจ้างเหมาบริการ 7 คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น 45 คน สำหรับปัญหาสำคัญของโรงเรียน คือ การขาดแคลนอัตรากำลังครู ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และปัญหาการลาออกบ่อยครั้งของครูอัตราจ้าง ปัญหาการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของงาน เนื่องจากครูที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นครูอัตราจ้างเพิ่งจบการศึกษา และยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 796 ครั้ง
วันที่ 24 กันยายน 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 08:55:07:AM