_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการฝึกอบรม ทสม.รุ่นที่ 3 เพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ในเขตพื้นที่ อ.เมือง
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายธีระ เจี่ยสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนามนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมการอบรมส่งเสริมแกนนำอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดภูเก็ต ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ ทสม.จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 3 เขตอำเภอเมือง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2556 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส, นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล, นายกัณตพัฒน์ พิสิฐคุณานนท์, นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล, นายธนัทภัทร ธานีรัตน์, นางนวลจันทร์ สามารถ และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวิฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงสมาชิกเครือข่าย ทสม. ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 110 คน
นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำกิจกรรมการอบรมสร้างเสริมแกนนำอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) จังหวัดภูเก็ต ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างแกนนำ ทสม. แต่ละหมู่บ้าน เข้าร่วมอบรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐในการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมและมีการบูรณาการทุกระดับ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกเครือข่าย ทสม. ในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 รุ่น การดำเนินงานในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดภูเก็ต และมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ดำเนินโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกเครือข่าย ทสม. ในเขตอำเภอเมือง ได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดทำแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่และชุมชนของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการดูแล และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งสมาชิกเครือข่าย ทสม. ได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2550 ได้เป็นอย่างดี” ด้าน นายธีระ เจี่ยสกุล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “เป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดภูเก็ตได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนนักท่องเที่ยวและประชากรแฝง ปีละไม่ต่ำกว่า 8 ล้านคน ปัญหาที่ตามมาคือ ทรัพยากรธรรมชาติถูกนำมาใช้ในปริมาณที่สูงมาก จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน และมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกวัน ข้อมูลจากศูนย์กำจัดขยะรวมจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต ในปัจจุบันมีปริมาณขยะเข้าสู่ศูนย์กำจัดขยะฯ มากกว่าวันละ 700 ตัน หากปริมาณขยะมีมากขึ้นเกินกว่าที่ศูนย์กำจัดขยะฯ ดำเนินการได้ขยะก็คงจะล้นเกาะภูเก็ตในอีกไม่นาน ดังนั้น หากได้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน รวมทั้งมีการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด โดยขยะรีไซเคิลที่ได้คัดแยกไว้ สามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้ ขยะอินทรีย์สามารถนำไปแปรสภาพเป็นปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้เช่นเดียวกัน ซึ่งหากทุกครัวเรือนสามารถปฏิบัติได้จะทำให้ปริมาณขยะลดลง รวมทั้งการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ ซึ่งการจะทำเช่นนี้ได้จำเป็นต้องมีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาชนเป็นแกนนำในการถ่ายทอดความรู้ไปยังชุมชนและสถานศึกษาให้ครอบคลุมมากที่สุด การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความตั้งใจและให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร เนื่องจากทุกท่านล้วนมีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถที่จะเข้าใจถึงภารกิจของตนเองในการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน อีกทั้งสามารถถ่ายทอดไปยังบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี และในการนี้ ต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดการฝึกอบรม คณะวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ได้มีส่วนร่วมให้เกิดกิจกรรมที่ดีเช่นนี้ขึ้น” นายธีระ กล่าว.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 353 ครั้ง
วันที่ 22 สิงหาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 15:03:05:PM