_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์” ณ ศาล จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. ที่ศาลจังหวัดภูเก็ต นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนามนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์” ซึ่งมี นายปริญญา เชาวลิตถวิล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน
ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรม มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยเฉพาะด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการสมานฉันท์และสันติวิธี เพื่อให้คู่ความได้มีโอกาสเลือกใช้ควบคู่ไปกับการพิจารณาคดีของศาลในการยุติคดีหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินคดีร่วมทั้งสิทธิ หน้าที่ของจำเลยและผู้เสียหายในคดีอาญา โดยมีบุคลากรในศาล และบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถซึ่งผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ให้ความรู้ และช่วยเหลือคู่ความ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา และยุติข้อพิพาทให้แก่คู่ความ ตลอดจนการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ประชาชน และเพื่อเป็นการส่งเสริม เผยแพร่พัฒนา และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประโยชน์ที่คู่ความและประชาชนทั่วไปจะได้รับ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสอดรับกับนโยบายสำนักงานยุติธรรม ศาลจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์” ขึ้นในเดือนมิถุนายน 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ความในการยุติข้อพิพาท โดยการระงับข้อพิพาททางเลือก เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในสังคม ก่อให้เกิดความปรองดองและสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี และมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม ให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีในศาลได้มีทางเลือกในการยุติข้อพิพาทด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อเป็นการลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่ศาลหรือเข้าสู่การพิจารณาสืบพยานและตัดสินคดี.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 345 ครั้ง
วันที่ 02 กรกฎาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:43:25:AM