_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ร.ร.ในสังกัด
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนามนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร (รุ่นที่ 2) โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) และโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์พัฒนาจิตสำนักปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี คณะครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต และนักเรียนเข้าร่วมการอบรม จำนวน 191 คน
ทั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการค่ายพุทธบุตรขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ใกล้ชิดพระศาสนาห่างไกลยาเสพติด ให้เยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา และได้ฝึกฝนปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้เยาวชนสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง โดยได้กำหนดจัดขึ้น จำนวน 3 รุ่น ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 2 จัดให้กับโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) และโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 191 คน ส่วนรุ่นที่ 1 จัดให้กับนักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 168 คน และรุ่นที่ 3 จัดให้กับนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 170 คน การจัดอบรมในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การฝึกมารยาทชาวพุทธ การศึกษาธรรม 4 ฐาน เรื่องการเป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่ การเป็นศิษย์ที่ดีของครู เยาวชนไทยกับการห่างไกลอบายมุข กรรมและการให้ผลของกรรม การทำวัตรเช้า-เย็น การบรรยายธรรม “หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต” พิธีสู่ความเป็นพุทธศาสนา การบรรยายธรรม “หลักการสร้างสัมพันธภาพในสังคม” พิธีอธิษฐานจิตเพื่อชีวิตใหม่ (ตักบาตรความชั่ว) เป็นต้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพระธรรมวิทยากร จากวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ศูนย์พัฒนาจิตสำนักปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค ที่ให้ความอนุเคราะห์เรื่องสถานที่ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ที่ได้ส่งนักเรียนมาเข้ารับการฝึกอบรม.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 363 ครั้ง
วันที่ 03 มิถุนายน 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:01:55:PM