_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ภูเก็ต ด้านการเมืองและการบริหาร
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 น. นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนามนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานช่วยเหลือการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ด้านการเมืองและการบริหาร โดยมี นายสิทธิโชค เดชภิบาล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต
การประชุมในครั้งนี้ ได้พิจารณาเรื่องจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภูเก็ต โดยได้มีการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ การกำหนดแนวทางการพัฒนาและโครงการที่จะดำเนินการตามแนวทางการพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหาร สำหรับปัญหา ความต้องการ ประกอบด้วย ปัญหาการได้รับงบประมาณจากรัฐจำนวนน้อย ไม่เพียงพอที่จะดูแลปัญหา ความต้องการของประชาชนและการลงทุนบริการพื้นฐานในด้านต่างๆ ควรให้ความรู้เรื่องการปกครองตามระบบประชาธิปไตยแก่เยาวชนและประชาชน ควรส่งเสริมเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ปัญหาความซ้ำซ้อนในการนำเทคโนโลยีมาใช้งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น CCTV ความไม่ทัดเทียมด้านงบประมาณในการนำเทคโนโลยีมาใช้งานของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การใช้งบประมาณจำนวนมากในการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน ปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง รวมถึงปัญหาด้านความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (เช่น รถดับเพลิง) ส่วนแนวทางการพัฒนา ได้แก่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของ อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในจังหวัด ส่งเสริมให้มีศูนย์ควบคุมกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาระบบแจ้งเตือนผ่านระบบสื่อสาร และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตย โครงการที่จะดำเนินการตามแนวทางการพัฒนา ได้แก่ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร และโครงการบูรณาการด้านเทคโนโลยีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ CCTV, ระบบแจ้งภัย).

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 520 ครั้ง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:52:16:AM