_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 1 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ร.ร.ในสังกัด
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.45 น. นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนามนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร (รุ่นที่ 1) โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์พัฒนาจิตสำนักปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต นายวิโรจน์ ตันติวิริยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และคณะครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วม
ในการนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการค่ายพุทธบุตรขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ใกล้ชิดพระศาสนาห่างไกลยาเสพติด ให้เยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา และได้ฝึกฝนปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้เยาวชนสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง โดยได้กำหนดจัดขึ้น จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 3 วัน ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 1 จัดให้กับนักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 168 คน ครูควบคุม จำนวน 9 คน ส่วนรุ่นที่ 2 จัดให้กับนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) และโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 191 คน และรุ่นที่ 3 จัดให้กับนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 170 คน การจัดอบรมในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การฝึกมารยาทชาวพุทธ การศึกษาธรรม 4 ฐาน เรื่องการเป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่ การเป็นศิษย์ที่ดีของครู เยาวชนไทยกับการห่างไกลอบายมุข กรรมและการให้ผลของกรรม การทำวัตรเช้า-เย็น การบรรยายธรรม “หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต” พิธีสู่ความเป็นพุทธศาสนา การบรรยายธรรม “หลักการสร้างสัมพันธภาพในสังคม” พิธีอธิษฐานจิตเพื่อชีวิตใหม่ (ตักบาตรความชั่ว) เป็นต้น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพระธรรมวิทยากร จากวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ศูนย์พัฒนาจิตสำนักปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค ที่ให้ความอนุเคราะห์เรื่องสถานที่ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ที่ได้ส่งนักเรียนมาเข้ารับการฝึกอบรม นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า รู้สึกมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นพระอาจารย์มาถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนักเรียน ซึ่งมีการฝึกอบรมเบื้องต้น เห็นท่าทางการกราบไหว้ที่สวยงาม มีความสงบเสงี่ยม มีกิริยามารยาทที่เรียบร้อย สิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของไทย เป็นเอกลักษณ์ของไทย ถ้าได้ฝึกให้มีขึ้นในตัวเองเป็นประจำ ชีวิตของเราก็จะมีแต่ความรุ่งเรือง “การเข้าค่ายพุทธบุตร คือ การเข้ามาอบรมศีล สมาธิ ปัญญา ให้เกิดขึ้นในจิตใจ เพื่อการก้าวหน้าในอนาคต มีความเชื่อมั่นในตัวเองที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ซึ่งคิดว่าพวกเรากว่าจะจบการศึกษา ตั้งแต่มัธยมจนถึงปริญญานั้นต้องฝ่าฟันขวากหนามอีกมากมาย อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เข้ารับการฝึกอบรมตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืนนี้ ขอให้นักเรียนได้เก็บเกี่ยวความรู้จากพระอาจารย์ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และหมั่นไตร่ตรองความรู้ที่พระอาจารย์ให้ และนำไปประพฤติปฏิบัติ ซึ่งคิดว่านักเรียนทุกคนจะเป็นเด็กดีของพ่อแม่ ของโรงเรียน และสังคมในอนาคตได้อย่างแน่นอน ขออำนวยพรให้นักเรียนที่เข้าค่ายพุทธบุตร จงประสบความสำเร็จในการอบรมศีล สมาธิ ปัญญา ให้เกิดขึ้นและเป็นประโยชน์แก่ตัวเองอย่างแท้จริง และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งทุกคนมีความเอาใจใส่ดูแลลูกหลานของเราให้เติบโตขึ้น เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคมต่อไป” ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 372 ครั้ง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 19:28:49:PM