_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 น. นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนามนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานช่วยเหลือการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต
การประชุมในครั้งนี้ ได้พิจารณาเรื่องจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภูเก็ต โดยได้มีการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ การกำหนดแนวทางการพัฒนาและโครงการที่จะดำเนินการตามแนวทางการพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย สำหรับปัญหา ความต้องการ ประกอบด้วย ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการขับขี่รถบนท้องถนน ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาคนต่างด้าว ปัญหาด้านกำลังพลตำรวจไม่เพียงพอในจังหวัดภูเก็ต การละเมิดระเบียบข้อบังคับของสถานบันเทิงในจังหวัดภูเก็ต ปัญหาภัยพิบัติในจังหวัดภูเก็ต ปัญหาคนต่างด้าวทำงานผิดประเภทจากการขึ้นทะเบียน รวมถึงปัญหาประชากรแฝง ส่วนแนวทางการพัฒนา ได้แก่ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการใช้กล้องวงจรปิด CCTV ในการรักษาความปลอดภัย และการแก้ปัญหาการจราจรในภาพรวมของจังหวัด ส่งเสริมการเรียนรู้การเดินทางและการใช้การคมนาคมขนส่งอย่างปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด ส่งเสริมกระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการรับมือภัยพิบัติให้แก่ประชาชน โครงการที่จะดำเนินการตามแนวทางพัฒนา ได้แก่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนจากการเมาแล้วขับ โครงการ To Be Number One โครงการอาสาสมัครตำรวจบ้าน โครงการเซฟตี้โซน โครงการอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ โครงการเรือสีขาว (ตรวจสารเสพติดในเรือท่องเที่ยว) ศูนย์บำบัดครบวงจร การจัดระเบียบสถานบันเทิงในจังหวัดภูเก็ต โครงการฝึกอบรมการรับมือภัยพิบัติให้กับประชาชน โครงการสถานประกอบการสีขาว (ควบคุม ตรวจสารเสพติดลูกจ้างในสถานประกอบการ) และส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิแก่แรงงานต่างด้าว.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 303 ครั้ง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 01:31:10:AM