_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวธรรมชาติของ ร.ร. ในสังกัด ระยะที่ 2
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนามนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวธรรมชาติของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 2 โดยมี นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และคณะครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน และโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว มาเป็นวิทยากรให้ความรู้
นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวธรรมชาติ ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ในปี 2555 และได้เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ในโครงการระยะที่ 2 นี้ ทาง อบจ.ภูเก็ต ได้ตั้งความมุ่งหวังไว้ คือ เน้นเรื่องการพัฒนาครูเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารทั่วไป และการสื่อสารในห้องเรียน เพื่อให้ครูที่เข้าร่วมโครงการได้มีประสบการณ์จริงในการพัฒนาทักษะการสื่อสารในประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสามารถในการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ โรงเรียนสามารถเป็นกลุ่มผู้นำการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแนวธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบ โดยผู้บริหารสามารถเข้าใจในการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษแนวธรรมชาติ ได้พัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ และศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองจากกิจกรรมเสริมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน รวมถึงพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการอ่านนิทาน การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ การสื่อสารกับครูเจ้าของภาษา การเรียนผ่านการเล่นจากเนื้อหาและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะผู้ดำเนินงาน และวิทยากร ที่กรุณาสละเวลาให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อคณะครูและผู้ร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้” ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 386 ครั้ง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:04:06:PM