_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และสถานศึกษาในสังกัด
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 เวลา 09.15 น. นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประพิทักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต
นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสถานศึกษาในสังกัด ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และได้ฝึกปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เป็นการเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และสถานศึกษาในสังกัด ในปีงบประมาณ 2556 โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในการกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ จึงต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการกองฯ ตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนให้การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาในระยะยาวอย่างมีทิศทางและเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ อบจ.ภูเก็ต โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน โรงเรียน ชุมชน และประชาชนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ แผนพัฒนาการศึกษาของ อบจ.ภูเก็ต ซึ่งกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นผู้จัดทำ ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาสามปี ส่วนแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาเป็นผู้จัดทำ ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาสามปี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา สำหรับการจัดโครงการฯ ประกอบด้วย การอภิปราย แบ่งกลุ่มฝึกจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาสามปี และมีการนำเสนอผลการจัดทำแผนฯ ของแต่ละกลุ่ม.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 533 ครั้ง
วันที่ 22 มีนาคม 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:23:07:AM