_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง) จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปี 2554
ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง)
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัดองค์บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยที่ผ่านการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง) ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมี นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.ภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต นางวรรณี สุประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองคลัง อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง)
ผอ.ปิยมน แซ่อ๋อง ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง) กล่าวว่า ขอขอบคุณปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยที่ผ่านการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง) ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และเสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทางโรงเรียนจึงได้จัดงานบัณฑิตน้อยขึ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เด็กสนใจในการเรียนและเป็นแรงเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับต้นและเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นสูงต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2554 มีเด็กที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 2 จำนวน 61 คน และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน รวม 91 คน นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งกับบัณฑิตน้อยทุกคน เนื่องจากการศึกษาเป็นการวางรากฐานที่ดี ที่ถูกต้องให้ตัวบุคคลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สามารถปรับตัวให้อยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นนโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด เป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไป ในการนี้ จึงขออำนวยพรให้บัณฑิตน้อยทุกคนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมีความสุขกายสุขใจ มีพลานามัยที่สมบูรณ์ สามารถทำหน้าที่ให้เกิดความมั่นคง และความก้าวหน้าต่อตนเอง ส่วนรวมและประเทศชาติ ให้สมความตั้งใจทุกประการ.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 1013 ครั้ง
วันที่ 19 มีนาคม 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:24:12:AM