_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ตาม “โครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต” โดย นางสาวกุลลดา เปรมจิตร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ. กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
นางสาวกุลลดา เปรมจิตร์ กล่าวว่า “การจัดอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้หัวข้อ การออกกำลังกายเพื่อป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังที่สามารถป้องกันได้ สมุนไพรทางเลือก และอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมสาธารณสุขต่างๆ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งในปัจจุบันโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกและของประเทศไทย โดยเป็นสาเหตุการตายและการเจ็บป่วย ถึง 2 ใน 3 ของสาเหตุการตายทั้งหมด สำหรับจังหวัดภูเก็ตปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคเบาหวาน จำนวน 12,234 คน และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 23,937 คน และโรคเรื้อรังอื่นๆ อีกจำนวนมาก โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต มีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้ารับการรักษา จำนวน 775 คน และโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 1,314 คน จะเห็นได้ว่าอัตราการป่วย และตายด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ และเป็นโรคที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายนำไปสู่การเสียชีวิต หากไม่ได้มีการเฝ้าระวังและควบคุมอย่างจริงจัง” นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีความตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบ และเห็นความสำคัญในการให้ความรู้ผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง จึงได้ดำเนินการให้บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดอัตราการเกิดโรคดังกล่าว โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และแกนนำชุมชน ในการปฏิบัติงาน ทั้งการค้นหากลุ่มเป้าหมาย และให้คำแนะนำการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาวะที่แข็งแรงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม กิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ทุกท่านได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และรับฟังความรู้จากวิทยากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังที่สามารถป้องกันได้ รวมถึงสมุนไพรทางเลือก และอาหารเพื่อสุขภาพด้วย”

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 155 ครั้ง
วันที่ 23 สิงหาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:56:51:AM