_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ภูเก็ต เนื่องใน “วันผู้พิทักษ์ป่าโลก”
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ประตูเมืองภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตนายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เยาวชน เครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “รักษ์ภูเก็ต” ครั้งที่ 5/2562 เนื่องใน “วันผู้พิทักษ์ป่าโลก” ซึ่งตรงกับวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี
การจัดกิจกรรมตามโครงการรักษ์ภูเก็ตในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมครั้งที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน และประชาชนจังหวัดภูเก็ตได้ตระหนักถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และระบบนิเวศทางธรรมชาติของจังหวัดภูเก็ต โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และแนวทางการดูแล รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดภูเก็ต ให้คงความสมดุลตามธรรมชาติ” โดยวิทยากรผู้บรรยายจากศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่ 2 จังหวัดภูเก็ต กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 3,000 ตัว (ปลากะพงขาว และกุ้งทะเล) กิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 150 ต้น (ต้นพะยอม ต้นหว้า ต้นกาหยี) พร้อมบำรุงสภาพดินด้วยปุ๋ยหมักอินทรีย์ และกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning) ณ บริเวณเส้นทางธรรมชาติป่าพรุ-ป่าชายเลน ประตูเมืองภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 205 ครั้ง
วันที่ 01 สิงหาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:54:28:AM