_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 3/2562
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นางสาวฌลาณัฏฐ์ คิดใจเดียว ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต (กรอ.จังหวัดภูเก็ต) ครั้งที่ 3/2562 โดย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
ทั้งนี้ มีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2/2562 เรื่องการบริหารจัดการน้ำอุปโภค/บริโภค การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งแจ้งเพื่อทราบการรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต รวมถึงพิจารณาให้ ททท.ภูเก็ต และการท่าอากาศยานภูเก็ต พิจารณาเสนอเพิ่มเติมเที่ยวบินจากต่างประเทศเพื่อแก้ปัญหานักท่องเที่ยวลดลง ตลอดจนการแก้ปัญหาเรื่องวีซ่าที่เหมาะสมกับชาวต่างชาติที่พักอาศัยระยะยาวในประเทศไทย แนวทางการจัดทำผังเมืองภูเก็ตที่มีความเหมาะสมกับจังหวัดใน 10-20 ปี และการเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการขยะในอีก 20 ปี

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 54 ครั้ง
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:31:17:PM