_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฝึกกีฬาภาคฤดูร้อน “กีฬาพาสุขเพื่อลูกรัก” ประจำปี 2562
อบจ.ภูเก็ต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการฝึกกีฬาภาคฤดูร้อน “กีฬาพาสุขเพื่อลูกรัก” ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2562 โดยมีเด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 450 คน แบ่งเป็น กีฬาฟุตบอล อายุ 6-14 ปี จำนวน 350 คน กีฬาว่ายน้ำ อายุ 6-18 ปี จำนวน 150 คน
โครงการฝึกกีฬาภาคฤดูร้อน “กีฬาพาสุขเพื่อลูกรัก” จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และอบายมุขต่างๆ โดยใช้กิจกรรมทางการกีฬาและออกกำลังกายเป็นสื่อ รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน พัฒนารูปแบบของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนในภาคปกติ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มทักษะ อีกทั้งเป็นการวางรากฐานการเล่นกีฬาฟุตบอล และกีฬาว่ายน้ำ เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีระเบียบวินัย มีความรักสามัคคี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชน ให้ห่างไกลยาเสพติด สำหรับการฝึกกีฬาฟุตบอล จัดขึ้น ณ สนามกีฬาศูนย์กีฬาสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต สนามฟุตซอลโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี และสนามฟุตบอลโรงเรียนถลางพระนางสร้าง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ส่วนการฝึกกีฬาว่ายน้ำ ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต บริเวณสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 182 ครั้ง
วันที่ 23 เมษายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:37:55:AM