_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต จัดเวทีถอดบทเรียนเชิงวิชาการเสนอแนะการจัดงาน เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต ครั้งที่ 11 อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเวทีถอดบทเรียนเชิงวิชาการเสนอแนะการจัดงาน เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต ครั้งที่ 11 อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ โดยมี นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาชิกเครือข่าย สสส. สมาชิกสมาคมธุรกิจอาหาร เจ้าหน้าที่ ทต.กำแพง จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต
ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รายงานหลักการและเงื่อนไขของการขอรับการสนับสนุนในการจัดงานเทศกาลอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ อร่อยได้...ไร้แอลกอฮอล์ ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดังนี้ 1.) พื้นที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ทั้งการจำหน่ายและการดื่ม) พร้อมแสดงป้ายรณรงค์ให้ชัดเจน 2.) พื้นที่ห้ามใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร (ใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ ชานอ้อย ใบตองหรือรณรงค์การใช้ปิ่นโต) 3.) มีจุดบริการอ่างล้างมือที่ชัดเจนสำหรับนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 1 จุด 4.) จัดโซนนิ่งอาหารเพื่อสุขภาพ มีพืชผัก เกษตรปลอดภัย อนุรักษ์อาหารพื้นถิ่น 5.) ติดตั้งป้ายประกาศนโยบายสาธารณะที่ชัดเจน (พื้นที่ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ปลอดโฟม) ไม่น้อยกว่า 2 จุด 6.) ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน ร้านค้าที่เข้าร่วมงาน (ยอดขายแต่ละร้าน ตลอดงานและจำนวนนักท่องเที่ยวตลอดงาน) 7.) จัดนิทรรศการเพื่อรณรงค์อาหารเพื่อสุขภาพ 8.) ติดประโยคต่างๆ เช่น โลโก้ สสส. เครือข่ายงดเหล้า เทศกาลอาหารและพิธีกรประชาสัมพันธ์ 9.) ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานสาธารณสุข เทศบาล 10.) จัดให้มีการทำข่าว สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ทีวี หนังสือพิมพ์ โซเชียลมีเดีย เป็นต้น

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 165 ครั้ง
วันที่ 29 มกราคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:36:34:PM