_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภา ศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมี คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต จำนวน 29 คน ร่วมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชน ด้านการบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการศึกษาท้องถิ่น ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเชียงราย ในระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2562
นายสุนทร แทบทับ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมครั้งนี้ว่า เพื่อให้สมาชิกสภา อบจ. และผู้รับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน และได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.ภูเก็ต เน้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และการพัฒนาโครงการตามแนวทางประชารัฐ นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. กล่าวว่า การฝึกอบรมดังกล่าว ได้สนับสนุนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภา อบจ. ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในการสะท้อนปัญหาความต้องการ และความคิดเห็นของประชาชนไปยังฝ่ายบริหาร เพื่อให้ดำเนินโครงการที่แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อ อบจ. และนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมใช้โอกาสในการรับความรู้จากวิทยากรและจากการศึกษาดูงานให้ได้มากที่สุด เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ และร่วมกันขับเคลื่อน อบจ.ภูเก็ต ไปสู่เป้าหมายที่พึงปรารถนา

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 91 ครั้ง
วันที่ 28 มกราคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:50:45:AM