_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นางสาวฌลาณัฏฐ์ คิดใจเดียว ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต (ก.บ.จ.ภูเก็ต) ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน
ในการนี้ ประธานได้แจ้งเพื่อทราบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมงบดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมพัฒนากลไกการตลาด ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต หน่วยดำเนินการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต (ศอ.ปส.จ.ภก) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว แก้ไขปัญหาสังคมจังหวัดภูเก็ต หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต และโครงการสร้างเอกลักษณ์ค่านิยมคนภูเก็ต คนตงห่อ หน่วยดำเนินการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต รวมถึงมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต (ก.บ.จ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง) แทนตำแหน่งที่ครบกำหนดวาระ

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 173 ครั้ง
วันที่ 24 มกราคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:37:37:PM