_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันบาสเกตบอล สกูลลีก ประจําปี 2561
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลในการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต สกูลลีก ประจําปี 2561 โดยมี นางชุติมา จันทร์มี ผู้อํานวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะครู โค้ชผู้ฝึกสอน และนักกีฬา เข้าร่วม ณ หอประชุมการเวก โรงเรียนสตรีภูเก็ต
นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เนื่องมาจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกๆ ฝ่าย และทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมกีฬาระบบลีกในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ซึ่งสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยใช้กีฬาบาสเกตบอลเป็นสื่อ เพื่อให้ประชาชน และเยาวชน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และอบายมุขทั้งปวง ตลอดจนการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา การแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต สกูลลีก ประจําปี 2561 ได้ทําการแข่งขันระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 – 19 มกราคม 2562 แบ่งเป็นประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี (ชาย/หญิง) ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย/หญิง) และประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี (ชาย/หญิง) สําหรับผลการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต สกูลลีก ประจําปี 2561 ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี (ชาย) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (ทีม A) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (ทีม B) ผู้เล่นทรงคุณค่า ได้แก่ ด.ช.ชาคริยา สุดเสน่ห์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (ทีม A) ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายสกธิพงค์ พรหมทองนุ่น โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ทีม B) ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี (หญิง) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนดาราสมุทร (ทีม A) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ทีม A) ผูเล่นทรงคุณค่า ได้แก่ ด.ญ.ฟ้าใส ใจบุญ โรงเรียนดาราสมุทร ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายสัญชาติ โผภูเขียว โรงเรียนดาราสมุทร ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา (ทีม B) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา (ทีม A) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (ทีม A) ผู้เล่นทรงคุณค่า ได้แก่ ด.ช.ภาสกร วงศ์สามารถ ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายสุพร ศรีสง่า โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (ทีม B) ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (หญิง) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ทีม A) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ทีม B) ผู้เล่นทรงคุณค่า ได้แก่ ด.ญ.บุศยมาศ จินดาพล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายเจริญศักดิ์ ทองสกุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี (ชาย) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกะทู้วิทยา (ทีม A) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา (ทีม B) ผู้เล่นทรงคุณค่า ได้แก่ นายศุทธวีย์ เนื่องศาสตร์ โรงเรียนกะทู้วิทยา ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายตุลย์ สุไตรรัตน์ โรงเรียนกะทู้วิทยา ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา (ทีม A) ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี (หญิง) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ทีม A) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต (ทีม B) ผู้เล่นทรงคุณค่า ได้แก่ น.ส.ขวัญชนก ลี โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายสุพร ศรีสง่า โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนกะทู้วิทยา

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 300 ครั้ง
วันที่ 21 มกราคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 08:32:23:AM