_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมสัมมนา “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำสตรีในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 เวลา 13.00 น. นางธันยรัศม์ อัจฉริยฉาย สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดภูเก็ต กรรมการคณะกรรมการโครงการวุฒิสภาสตรี ประจำปี 2555 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำสตรีในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” โดยมี นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.ภูเก็ต ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คุณเพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภา ภาคเอกชน กรรมการคณะกรรมการโครงการวุฒิสภาสตรี ประจำปี 2555 คุณตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา คุณนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา คุณจิตติเทวี รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการในโครงการ คณะวิทยากร และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ในการนี้ เนื่องด้วยประเทศไทยกำลังก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการรวมตัวของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2504 มีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก โดยมีรัฐสมาชิกเริ่มต้นจำนวน 5 ประเทศ และหนึ่งในนั้นคือประเทศไทย โดยปัจจุบันอาเซียนประกอบด้วยรัฐสมาชิก 10 ประเทศ และได้มีการลงนามร่วมกันใน “กฎบัตรอาเซียน” เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 โดยผู้นำอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2558 ซึ่งประชาคมอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือ 3 ประชาคม 3 เสาหลัก ได้แก้ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุข โดยการแก้ไขปัญหาด้วยความสันติภาพ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคง มั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคง มั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้ สำหรับ “ประชาคมอาเซียน” นั้นหมายถึง การให้ประชาคมอาเซียนเป็นศูนย์กลาง “กฎบัตรอาเซียน” จึงกำหนดถึงการหลอมรวมอาเซียนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้ความหลากหลายในทางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม โดยไม่ทำให้อัตลักษณ์ของแต่ละประเทศขาดหายไป และขณะเดียวกันการหลอมรวมตัวกันเพื่อเป็นหนึ่งเดียวในการเจรจาต่อรองกับองค์กรระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคและในระดับโลก ทั้งนี้ ในเบื้องต้นวุฒิสภาโดยคณะกรรมการโครงการวุฒิสภาสตรี ประจำปี 2555 ได้มองเห็นความสำคัญของผู้นำสตรี เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้นำที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการกำหนดทิศทางของกลุ่มคนในชุมชน ซึ่งในการจัดโครงการฯ ที่จังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ทั้งบุรุษและสตรีได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการฯ อย่างทั่วถึง เพราะทุกท่านมีส่วนสำคัญในการสร้างแนวคิด เจตคติในด้านการเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมที่จะก้าวย่างเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีการสัมมนาหัวข้อเรื่องการเตรียมความพร้อมในเรื่องการท่องเที่ยว เพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทุกท่านมากที่สุด โดยที่จังหวัดภูเก็ตมีภูมิประเทศที่ตั้งรายล้อมไปด้วยหมู่เกาะที่สวยงามเลื่องชื่อไปทั่วโลก สามารถนำรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เศรษฐกิจทุกๆ ภาคส่วนของชาวภูเก็ตนั้นผูกพันกับการค้าและการลงทุนด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเราควรได้เรียนรู้ทั้งโอกาสและอุปสรรคในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนไปพร้อมๆ กัน.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 394 ครั้ง
วันที่ 14 กันยายน 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:28:29:AM