_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมมอบถุงยังชีพแก่พี่น้องประชาชน ต.เกาะแก้ว เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 เวลา 14.30 น. นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้นำท้องถิ่นตำบลเกาะแก้ว เข้าร่วมมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร และอาหารแห้ง ให้แก่ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
สำหรับการมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้สนับสนุนงบประมาณให้กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนละ 2 แสนบาท รวมทั้งหมด 18 ตำบล เพื่อให้กองทุนสวัสดิการชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้พิการในชุมชน โดยกองทุนสวัสดิการชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสวัสดิการให้แก่คนในตำบล สนับสนุนระบบสวัสดิการ และเป็นแกนนำการบริหารจัดการทุกด้านร่วมกับภาคีพันธมิตร รวมทั้งให้เกิดความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันจากพื้นฐานการพึ่งตนเอง ไปสู่การสร้างบทเรียน องค์ความรู้ ความเข็มแข็ง ยั่งยืน และเป็นกระบวนการ เสริมสร้างขวัญกำลังใจ แรงจูงใจกับคนในชุมชน และกระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนตำบลเกาะแก้ว และส่งเสริมสนับสนุนประสานการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน องค์กร การบริหารส่วนท้องถิ่นและภาครัฐ.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 355 ครั้ง
วันที่ 11 กันยายน 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 19:33:01:PM