_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครประจำมัสยิด ตามโครงการมัสยิดเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด 84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. นายจีรศักดิ์ ท่อทิพย์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครประจำมัสยิด ตามโครงการมัสยิดเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด 84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน พื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมี พล.ต.ต.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีอาสาสมัครประจำมัสยิดละ 10 คน 20 มัสยิด รวมจำนวน 200 คน เข้าฝึกอบรม ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต โดยมีวิทยากรจาก ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สถานีตำรวจภูธร และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ มาถ่ายทอดความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากตำรวจภูธรภาค 8 ได้มอบหมายให้ตำรวจภูธรในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 8 ดำเนินการตามคำสั่ง ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติที่ 8/2555 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2555 ให้มีโครงการมัสยิดเฉลิมพระเกียรติ ปลอดยาเสพติด 84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน ได้กำหนดให้จัดโครงสร้างการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการอำนวยการกำหนด โครงการศูนย์อำนวยการขับเคลื่อนโครงการให้มีคณะทำงานระดับภาครับผิดชอบขับเคลื่อนในพื้นที่ระดับภาค และมีคณะทำงานระดับจังหวัด รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะทำงานโครงการมัสยิดเฉลิมพระเกียรติ ปลอดยาเสพติด 84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน ระดับจังหวัด ตลอดจนให้มีคณะทำงานระดับมัสยิดของแต่ละมัสยิดขับเคลื่อนโครงการแต่ละมัสยิดด้วย ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต ได้พิจารณาดำเนินการตามโครงการมัสยิดเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด 84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน ในพื้นที่ จำนวน 20 มัสยิด และได้มีคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการของจังหวัดภูเก็ต ที่ 1844-1863/2555 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 เพื่อรับผิดชอบในการขับเคลื่อน โครงการทั้ง 20 มัสยิด ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความสมัครใจเข้ามาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครประจำมัสยิดละ 10 คน รวมจำนวน 200 คน เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพในชุมชนมุสลิมให้เข้มแข็ง ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนตลอดไป.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 592 ครั้ง
วันที่ 31 สิงหาคม 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:25:25:PM