_PRINT 
logo.gif

ข่าว : เลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555 เวลา 20.00 น. นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตว่า จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในวันนี้ ซึ่งมีทั้งหมด 24 เขต ประกอบด้วย อำเภอเมือง 15 เขต อำเภอกะทู้ 3 เขต และอำเภอถลาง 6 เขต โดยเริ่มเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. ปรากฏว่า เขตอำเภอเมือง มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 53,050 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30 จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 142,239 คน มีบัตรเสีย จำนวน 5,980 ใบ และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 1,550 ใบ ส่วนเขตอำเภอกะทู้ มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 14,177 คน คิดเป็นร้อยละ 42.88 จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 33,065 คน มีบัตรเสีย จำนวน 1,510 ใบ และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 369 ใบ และเขตอำเภอถลาง มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 30,589 คน คิดเป็นร้อยละ 51.88 จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 58,961 คน มีบัตรเสีย จำนวน 2,502 ใบ และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 940 ใบ ซึ่งรวมจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 97,816 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75 จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 234,265 คน มีบัตรเสีย จำนวน 9,992 ใบ และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 2,859 ใบ
สำหรับผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ อำเภอเมือง เขต 1 ได้แก่ หมายเลข 1 นายธนัทภัทร ธานีรัตน์ ได้ 1,223 คะแนน และหมายเลข 2 นายรังสรรค์ คงทอง ได้ 1,207 คะแนน เขต 2 หมายเลข 1 นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส ได้ 1,485 คะแนน เขต 3 หมายเลข 1 นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล ได้ 1,692 คะแนน เขต 4 หมายเลข 1 นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ ได้ 1,766 คะแนน เขต 5 หมายเลข 1 นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล ได้ 994 คะแนน และหมายเลข 2 นายเล็ก ทองแป้น ได้ 891 คะแนน เขต 6 หมายเลข 1 นายชรัฐ อภิชาตตระกูล ได้ 1,681 คะแนน หมายเลข 2 นายชาติชาย เชื้อชิต ได้ 841 คะแนน และหมายเลข 3 นายจิรทีป นาวารักษ์ ได้ 664 คะแนน เขต 7 หมายเลข 1 นายเกชา เชื้อชิต ได้ 968 คะแนน หมายเลข 2 นายธงชัย แก้วทอง ได้ 788 คะแนน หมายเลข 3 นายสมคิด สุภาพ ได้ 1,459 คะแนน หมายเลข 4 นายจิรพนธ์ สินธ์ทอง ได้ 124 คะแนน และหมายเลข 5 นายอำพล โอ่อาจ ได้ 328 คะแนน เขต 8 หมายเลข 1 นางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน ได้ 2,174 คะแนน และหมายเลข 2 นายกิติชัย จิตร์ประสานต์ ได้ 612 คะแนน เขต 9 หมายเลข 1 นายชัยวัฒน์ แซ่ตัน ได้ 426 คะแนน หมายเลข 2 นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล ได้ 2,288 คะแนน และหมายเลข 3 นายชายเดช แซ่เตี้ยว ได้ 1,702 คะแนน เขต 10 หมายเลข 1 นายธีระ เจี่ยสกุล ได้ 1,838 คะแนน และหมายเลข 2 นายมงคล นิลภูศรี ได้ 1,288 คะแนน เขต 11 หมายเลข 1 นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ได้ 1,491 คะแนน หมายเลข 2 นางวารุณี งานทัศนานุกูล ได้ 1,354 คะแนน และหมายเลข 3 นายศุภจักร จำปาสิทธิ์ ได้ 262 คะแนน เขต 12 หมายเลข 1 นายสมาน การะเกศ ได้ 1,997 คะแนน และหมายเลข 2 นางนวลจันทร์ สามารถ ได้ 2,149 คะแนน เขต 13 หมายเลข 1 นางปฏิบัติ สุวรรณ ได้ 552 คะแนน หมายเลข 2 นายวรวิทย์ ขวัญแก้ว ได้ 696 คะแนน หมายเลข 3 นายประดิษฐ์ โชคสกุลพันธ์ ได้ 379 คะแนน หมายเลข 4 นายสมชาย คงสำเร็จ ได้ 487คะแนน และหมายเลข 5 นายมนู เขียวคราม ได้ 1,004 คะแนน เขต 14 หมายเลข 1 นายพรเทพ ชามขาว ได้ 1,475 คะแนน หมายเลข 2 นายจำเริญ หนูปลอด ได้ 1,362คะแนน หมายเลข 3 นายสุรภา มะลิทอง ได้ 189 คะแนน และหมายเลข 4 นายโอภาส ชอบดี ได้ 1,523 คะแนน เขต 15 หมายเลข 1 นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน ได้ 2,738 คะแนน และหมายเลข 2 นายนริศ รอดนัคเรศน์ ได้ 1,423 คะแนน อำเภอถลาง เขต 1 หมายเลข 1 นายสิทธิโชค เดชภิบาล ได้ 3,201 คะแนน และหมายเลข 2 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง ได้ 2,942 คะแนน เขต 2 หมายเลข 1 นายคำรณ พันธ์ทิพย์ 1,714 คะแนน หมายเลข 2 นายศาสตร์ตรา ก้านกนก 1,644 คะแนน และหมายเลข 3 นายสวัสดิ์ มัจฉาเวช 983 คะแนน เขต 3 หมายเลข 1 นายสมมิตร สืบสิน ได้ 1,462 คะแนน และหมายเลข 2 นายสัญญา สิงห์ศรีดา ได้ 2,806 คะแนน เขต 4 หมายเลข 1 นายศานิต สิริวัฒน์ ได้ 1,289 คะแนน และหมายเลข 2 นายสัญญา ศรีเมือง ได้ 3,639 คะแนน เขต 5 หมายเลข 1 นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย ได้ 1,868 คะแนน และหมายเลข 2 นายวิรัช หลาวหล้าง ได้ 1,480 คะแนน เขต 6 หมายเลข 1 นายณรงค์ สิงห์ฆาฬะ ได้ 1,631 คะแนน และหมายเลข 2 นายประวัติ พิมานพรหม ได้ 2,488 คะแนน อำเภอกะทู้ เขต 1 หมายเลข 1 นายบุญยง จิรพิสุทธิกุล ได้ 1,984 คะแนน และหมายเลข 2 นายจักรี บัวแต่งตันสกุล ได้ 1,395 คะแนน เขต 2 หมายเลข 1 นายประสาน ประทีป ณ ถลาง ได้ 2,902 คะแนน และหมายเลข 2 นายเจริญ ทนน้ำ ได้ 1,895 คะแนน เขต 3 หมายเลข 1 นายสนธยา สุนธารักษ์ ได้ 2,185 คะแนน และหมายเลข 2 นายสันติ อรรถทรัพย์ ได้ 1,937 คะแนน

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 1152 ครั้ง
วันที่ 27 สิงหาคม 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 16:06:32:PM