_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
อบจ.ภูเก็ต
นายประสาน ประทีป ณ ถลาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย
โครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่และภารกิจขององค์กร ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน การเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาความรู้ด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.ภูเก็ต ด้านการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งสมาชิกสภา อบจ. ถือเป็นตัวแทนของประชาชนในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนไปยังฝ่ายบริหาร เพื่อให้ดำเนินโครงการที่แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ทำให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อ อบจ. และนำไปสู่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นต่อไป.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 376 ครั้ง
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:58:16:AM