_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ปีการศึกษา 2559
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวเลขา อินทะนะนก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเจริญ พรหมมินทร์ บรรณารักษ์ชำนาญการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหาร และคณะครูในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามสอบ รร.อบจ.เมืองภูเก็ต และโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดให้มีการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้โดยกำหนดระดับชั้นที่ประเมิน ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยกำหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่ง ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โดยมีแบบทดสอบจำนวน 1 ฉบับ ต่อระดับชั้น ซึ่งจำแนกเป็นสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน จำนวน 5 สมรรถนะ ประกอบด้วย ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สำหรับการดำเนินการประเมินสมรรถนะสำคัญของ (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2559 มีขั้นตอนต่างๆ ประกอบด้วย วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559 นำเข้าข้อมูลนักเรียนและตรวจสอบข้อมูลนักเรียน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 สอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560 จัดส่งกระดาษคำตอบ (ศูนย์สอบส่งกรมฯ) วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ประกาศผลการสอบ พร้อมสรุปจำนวนผู้เข้าสอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์สอบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 319 ครั้ง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:32:06:PM