_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสุวรรณา ศิริพงษ์รุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ณ ห้องประชุมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
ทั้งนี้ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ได้สรุปประเด็นสาระสำคัญ คือ 1.สถานะตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีสถานะเป็นกฎหมายที่มาแก้ไข เปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 2.วันที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป 3. คำสั่งนี้ใช้บังคับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ทั้งนี้ ไม่รวมกรุงเทพมหานคร 4.การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น เป็นการดำเนินการเฉพาะกระบวนการสอบแข่งขัน ในตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ กระบวนการคัดเลือก สอบคัดเลือก ในตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น และสายงานบริหารสถานศึกษา รวมถึงการโอนกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นหรือเหตุขัดแย้ง 5.การสอบแข่งขัน ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่น 6.การสอบคัดเลือกในตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่นและสายงานบริหารสถานศึกษา การประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่นและสายงานบริหารสถานศึกษา ซึ่งได้แก่ ในสายงานปลัด/รองปลัด/ผู้อำนวยการหรือเทียบเท่า/หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานหรือคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นเป็นการดำเนินการ โดยคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่น 7.การโอนกรณีเหตุจำเป็นหรือเหตุขัดแย้ง กรณีที่เหตุความจำเป็นเพื่อให้บริหารงานและการปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่และไม่สามารถดำเนินการโอนตามหลักความสมัครใจได้ ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีมติให้โอนได้ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการตามมติภายใน 45 วัน 8.บทกำหนดโทษผู้บริหารท้องถิ่น การโอนกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น หากผู้บริหารท้องถิ่นไม่ดำเนินการตามมติคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่น ก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยไม่ต้องดำเนินการสอบสวนและให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการตามที่เห็นสมควร 9.การจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด การดำเนินการตามคำสั่งนี้ ให้มาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีผลบังคับโดยตรงต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ต้องจัดประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวอีก

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 233 ครั้ง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:07:21:AM