_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการภูเก็ตไร้ขยะ (Phuket zero waste)
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารสำนักงานกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม โรงเตาเผาขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต นายปริญญา จริยหัตถะกิจ หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการภูเก็ตไร้ขยะ (Phuket zero waste) โดยมี นายสาธิต กลิ่นภักดี ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามการดำเนินงานของโครงการภูเก็ตไร้ขยะ ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตและเทศบาลนครภูเก็ต โดยหารือเรื่องการสรรหาสถานประกอบการ โรงเรียน หน่วยงานราชการ ศาสนสถานที่เป็นเลิศทางการจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทาง เพื่อนำมาเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชนชาวภูเก็ตในการช่วยเจ้าหน้าที่ในส่วนของการจัดการขยะเบื้องต้น ทั้งนี้ ก่อนการสรรหาจะต้องสร้างองค์ความรู้สร้างจิตสำนึกให้แก่ทุกหน่วยงานด้านการนำการจัดการของเสียภายในโรงงานตามหลัก 3Rs ที่ประกอบด้วย Reduce (ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จําเป็น) Reuse (การใช้ซ้ำ) Recycle (แปรรูปมาใช้ใหม่) อย่างถูกต้องเพื่อตอบสนองโครงการภูเก็ตไร้ขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 287 ครั้ง
วันที่ 01 พฤศจิกายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:08:59:AM