_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Phuket Healthy Show & Share Line Dance 59
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Phuket Healthy Show & Share Line Dance 59 ให้แก่ชมรมทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต 64 ชมรม จำนวน 1,115 คน
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้อุดหนุนงบประมาณให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ดำเนินโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อดำเนินงาน ได้แก่ การอบรมพัฒนาครูผู้นำการออกกำลังกาย การอบรมสัญจรให้แก่ชมรมที่ได้รับสนับสนุนชุดเครื่องเสียง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ให้แก่ชมรมทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต และสนับสนุนชุดเครื่องเสียงให้แก่ชมรม 3 ชมรม ได้แก่ ชมรมแอโรบิกยามเย็นเทศบาลนครภูเก็ต ชมรมแอโรบิกเทศบาลตำบลเชิงทะเล ชมรม Line Dance สถานสงเคราะห์คนชราป่าคลอก

การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Phuket Healthy Show & Share Line Dance 59 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายชมรมได้มีส่วนร่วมเรียนรู้ ทักษะ ประสบการณ์การออกกำลังกาย Line Dane เพื่อสุขภาพ และสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีการช่วยเหลือกันทั้งจังหวัด ซึ่งการจัดครั้งนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ที่ได้จัดอบรมครูผู้นำเมื่อวันที่ 18-21 เมษายน 2559 หลังจากนั้น คุณครูนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในชมรมแล้วนำมาเสนอแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน มีชมรมที่นำเสนอกิจกรรมบนเวที จำนวน 49 ชมรม เครือข่ายที่เข้าประชุม ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ ชมรม อสม. ชมรมออกกำลังกาย ชมรมสร้างสุขภาพ ชมรม Line Dance จากทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 64 ชมรม

นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การสร้างสุขภาพด้วยวิธีการออกกำลังกาย เป็นวิธีที่ประหยัดที่สุด สามารถลดค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลได้ดี โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการออกกำลังกาย รวมกลุ่มกัน และให้ความสำคัญสร้างกระแสเรื่องการออกกำลังกายขยายไปทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายทุกคนแข็งแรง ครอบครัวแข็งแรง ภูเก็ตแข็งแรง และประเทศไทยแข็งแรง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ยินดีสนับสนุนส่งเสริมเป็นกำลังใจ และขอมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงของทุกคน อันส่งผลให้ภูเก็ตแข็งแรง (Healthy Phuket) และประเทศไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) ขอขอบคุณ อ.วันชัย ตั้งสาหะ อ.ปราโมทย์ สิงหภูมิ และคณะ ที่ตั้งใจถ่ายทอดความรู้ ด้วยจิตเมตตาอาสา และครูผู้นำสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกได้ ขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการดำเนินงานและทุกคนที่มีส่วนร่วมให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จตามเป้าหมาย.


ข่าวโดย : Webmaster
อ่าน 247 ครั้ง
วันที่ 12 กันยายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 08:20:55:AM