_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมมอบประกาศนียบัตรในพิธีปิดค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” โครงการ 3 ปี 2559
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น. นายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรในพิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2559 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต คุณกัญญรัศม์ ปิติกุลสถิตย์ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต รวมถึง เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต สมาชิก สธวท.ภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติ และเยาวชน เข้าร่วม
คุณกัญญรัศม์ ปิติกุลสถิตย์ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่มีโอกาสมาเข้าค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” โครงการ 3 ครั้งนี้ เพราะเป็นโอกาสที่นักเรียนทุกคนจะได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นภายนอกห้องเรียน ได้รู้จักวิธีการดัดแปลงหรือของเหลือใช้ มาทำให้เป็นประโยชน์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น จะได้ช่วยกันลดปริมาณขยะให้กับสังคม ช่วยดำรงสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับจังหวัดภูเก็ตของเรา ให้มีความสวยงามน่าอยู่สืบไป การที่เราได้มีโอกาสสมาอยู่ร่วมกับเพื่อนๆ ในค่ายตลอดระยะเวลา 2 คืน 3 วันนี้ อาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนอยู่ที่บ้าน แต่ขอให้ได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจยอมรับความแตกต่าง และรู้จักมองไปรอบๆ ตัว อย่างมีเจตคติที่ดีในการดำเนินชีวิต ก็จะช่วยให้เราสามารถรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองและพร้อมที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับเพื่อนร่วมสังคมด้วย ในการนี้ ขอขอบคุณ อบจ.ภูเก็ต ที่ช่วยสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำค่ายครั้งนี้ และน้องๆ ฝ่ายสตรีวัยก้าวหน้า สธวท.-ภูเก็ต ทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละเวลามาช่วยดูแลน้องๆ รวมทั้งวิทยากรทุกท่านที่ได้มาช่วยกันสร้างสรรค์โครงการดีๆ ให้กับเยาวชนนักเรียนในจังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ ขอให้นักเรียนทุกคนนำประสบการณ์ดีๆ ที่ได้เรียนรู้จากการมาเข้าค่ายไปใช้ให้เกิดประโยชนในการดำเนินชีวิตต่อไป” ด้าน นายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การดำเนินโครงการได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาท้องถิ่นและสามารถเป็นแกนนำเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตที่จะช่วยเสริมสร้างให้เยาวชนคนอื่นๆ เกิดความรัก ความสามัคคี เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจที่งดงาม ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข ขอขอบคุณสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ ทีมวิทยากร นักเรียนและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ตที่กรุณาเรื่องสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมในครั้งนี้” นายประวัติ กล่าว.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 241 ครั้ง
วันที่ 06 กันยายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:57:45:AM