_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวชุมชน จ.ภูเก็ต หัวข้อ “การพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จ.ภูเก็ต”
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมประตูเมืองภูเก็ต ตำบลท่าฉัตรไชย อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดภูเก็ต หัวข้อ “การพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดภูเก็ต” โดย นายทรงสิทธิ์ บุญผล ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นางอโนมา วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม
สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นบุคลากรในเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดภูเก็ตในพื้นที่ 7 ตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จำนวน 60 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อภิรมย์ พรมจรรยา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม นายทรงสิทธิ์ บุญผล ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดภูเก็ต หัวข้อ “การพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดภูเก็ต” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้นำท่องเที่ยวชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน สามารถบริการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน ซึ่งเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยว จำนวน 7 แห่ง คือ ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต ชุมชนเกาะโหลน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บางโรง วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบางเทา ชุมชนไม้ขาว ชุมชนหมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านแขนน และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าคลอก เพื่อสำรวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และเชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวชุมชนดังกล่าว เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนและของดีชุมชน อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดภูเก็ต โดยการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ร่วมกับองค์กรทุกภาคส่วน และให้ชุมชนเป็นฐานการพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยว อันจะส่งผลใหชุมชนมีความสามารถเพียงพอและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน” ด้าน นายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอสนับสนุนโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นโครงการที่ดี ดังนั้น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาเรียนรู้การจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และสามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นที่รู้จัก และเสริมสร้างการกระจายรายได้สู่ชุมชนในจังหวัดภูเก็ตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในการนี้ ขอขอบคุณ ดร.อภิรมย์ พรหมจรรยา อาจารย์คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร พร้อมขอบคุณวิทยากรประจำชุมชน และผู้จัดการฝึกอบรมที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดฝึกอบรมครั้งนี้”.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 392 ครั้ง
วันที่ 05 กันยายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:50:30:PM