_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2559 สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2)
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2559 สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) โดยมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และในส่วนของฝ่ายบริหาร มีนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมสภา ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต
การประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2559 สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) มีเรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ญัตติร่างข้อบัญญัตงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่สาม ขั้นลงมติ)

ทั้งนี้ ตามที่สภา อบจ.ภูเก็ต ในคราวประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2559 สมัยที่สอง เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 พ.ศ.2560 ในวาระที่หนึ่ง และได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ เป็นเวลา 3 วัน ในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. นั้น ได้สรุปการขอเสนอแปรญัตติ และการประชุมแปรญัตติร่างข้อบัญญญัติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 โดยมีสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ขอเสนอแปรญัตติ จำนวน 6 ราย ดังนี้ นายสัญญา ศรีเมือง ได้ขอเสนอแปรญัตติ กองการศึกษาฯ ค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาคปกติเป็นนานาชาติ งบตั้งไว้ 44,856,000 บาท เสนอขอปรับลดจำนวน 11.7% คงเหลือตั้งไว้ 39,607,848 บาท มติเห็นด้วยกับการแปรญัตติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ได้ขอเสนอแปรญัตติ กองการศึกษาฯ ค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาคปกติเป็นนานาชาติ งบตั้งไว้ 44,856,000 บาท เสนอขอปรับลดจำนวน 15% คงเหลือตั้งไว้ 38,127,600 บาท ถือว่าถอนญัตติ (เนื่องจากผู้ขอเสนอแปรญัตติไม่อยู่ในที่ประชุม) นางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน ได้ขอเสนอแปรญัตติ กองการศึกษาฯ เงินอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการจัดทำองค์ความรู้วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต งบตั้งไว้ 3,000,000 บาท เสนอขอปรับลดจำนวน 100% คงเหลือตั้งไว้ 0 บาท มติเห็นด้วยกับการแปรญัตติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย ได้ขอเสนอแปรญัตติ สำนักปลัด อบจ. รายการรถยนต์นั่งเอนกประสงค์ งบตั้งไว้ 3,915,000 บาท เสนอขอปรับลดทั้งหมด คงเหลือตั้งไว้ 0 บาท มติเห็นด้วยกับการแปรญัตติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ และขอเสนอแปรญัตติ กองช่าง ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าบำรุงดูแลรักษาความสะอาดถนนทางหลวง หมายเลข 402 และสถานที่อื่นๆ งบตั้งไว้ 21,500,000 บาท เสนอขอปรับลดจำนวน 20% คงเหลือตั้งไว้ 17,200,000 บาท ถือว่าถอนญัตติ (เนื่องจากผู้ขอเสนอแปรญัตติไม่อยู่ในที่ประชุม) นายสัญญา สิงห์ศรีดา ได้ขอเสนอแปรญัตติ กองช่าง ค่าใช้จ่ายตามโครงการภูเก็ตไร้ขยะ งบตั้งไว้ 3,000,000 บาท เสนอขอปรับลดจำนวน 33% คงเหลือตั้งไว้ 2,010,000 บาท มีมติยินยอมให้ถอนญัตติ (เนื่องจากผู้ขอเสนอแปรญัตติขอถอนญัตติ) และกองการท่องเที่ยว รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร งบตั้งไว้ 7,500,000 บาท เสนอขอปรับลดจำนวน 10% คงเหลือตั้งไว้ 6,750,000 บาท ถือว่าถอนญัตติ (เนื่องจากผู้ขอเสนอแปรญัตติไม่อยู่ในที่ประชุม) นายกัณตพัฒน์ พิสิฐคุณานนท์ ได้ขอเสนอแปรญัตติ กองการท่องเที่ยวฯ รายการค่าจ้างบริษัทที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการช่วยชีวิตผู้จมน้ำ, จัดตั้งหน่วยป้องกันชายหาดตามโครงการรักษาความปลอดภัย (Life Guard) งบตั้งไว้ 22,000,000 บาท เสนอขอปรับลด 10% คงเหลือตั้งไว้ 19,800,000 บาท มติเห็นด้วยกับการแปรญัตติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ในการนี้ ที่ประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต ได้เห็นชอบให้แก้ไขตามมติร่างข้อบัญญัติของคณะกรรมการแปรญัตติ

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต 1 ท่าน เพื่อเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้ ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต ได้รับการคัดเลือก และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ยังได้สอบถามเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่


ข่าวโดย : Webmaster
อ่าน 360 ครั้ง
วันที่ 31 สิงหาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:52:54:PM