_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 ซึ่งมี คณะผู้บริหาร อาจารย์ วิทยากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
เนื่องจากแรงงานเป็นสิ่งสำคัญกับการบริหารและการพัฒนาประเทศ และปัจจุบันประเทศไทยได้มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนได้มีความรู้ความสามารถ นำไปประกอบอาชีพ แต่แรงงานบางด้านยังขาดความรู้และทักษะ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จึงได้จัด “โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อรองรับการเปิดประตูสูอาเซียน” เพื่อนำไปพัฒนาแรงงานในจังหวัดภูเก็ตให้เจริญก้าวหน้าตามลำดับ ในการนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตได้รับเงินอุดหนุน “โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานจังหวัดภูเก็ต” และ “โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน” ประจำปีงบประมาณ 2559 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อพัฒนาอาชีพศักยภาพให้แก่แรงงานในจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนว่างงานคนตกงานเนื่องจากถูกเลิกจ้าง แรงงานหลังฤดูท่องเที่ยว ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนคนว่างงาน ได้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพใหม่ได้ต่อไป รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านวิชาชีพในจังหวัดภูเก็ตให้มีทักษะ และฝีมือเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน เพื่อสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงานในจังหวัดภูเก็ต เพื่อลดปัญหาคนว่างงาน การอพยพเคลื่อนย้ายแรงงาน และรองรับแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง เพื่อให้สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ อบจ.ภูเก็ต และประชาสัมพันธ์ผลงานของวิทยาลัยสารพัดช่างและ อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอแสดงความชื่นชมในบทบาทของวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ที่ได้คิดริเริ่มจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพกับบุคคลทั่วไป ซึ่งโครงการดังกล่าวนับเป็นโครงการฯ ที่ดีและสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของแรงงานในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นบุคลากรของจังหวัดภูเก็ต โดยเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ด้านวิชาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ อีกทั้งยังเป็นการเปิดเวที คิดวิเคราะห์ความสามารถทางด้านอาชีพ เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพ หรือเป็นเจ้าของกิจการเองได้อย่างมั่นใจและรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียนในอนาคต โครงการนี้ นับได้ว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชุมชน จังหวัดและประเทศ สำหรับการพัฒนาแรงงานทางวิชาชีพ เป็นโครงการที่สร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไปในอนาคต ซึ่งต้องขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้เข้ารับการอบรมฯ และคุณครูทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้น และขอเป็นกำลังใจให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ทุกคนได้ตั้งใจที่จะพัฒนาทักษะวิชาชีพ แสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และสร้างสรรค์วิชาชีพ และใช้ในการแข่งขันกับแรงงานต่างชาติที่จะเข้ามาในประเทศไทยต่อไป”.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 286 ครั้ง
วันที่ 30 สิงหาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 16:30:24:PM